ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش رحیمی، محمدرضا واعظی، مهدی یاری، (1395). بررسی تاثیر دمای پوشش دهی بر خواص و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی نیکل- گرافن ایجاد شده بر روی سطح مس، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 4(4)، 19-26. magiran.com/p1513370
Arash Rahimi, Mohammad Reza Vaezi, Mehdi Yari, (2016). Effect of Tempertureon Properties and Corrosion Behavior of Electroplated Nickel- Graphene Composite Coating, Journal of Advanced Materials and Technologies, 4(4), 19-26. magiran.com/p1513370
آرش رحیمی، محمدرضا واعظی، مهدی یاری، بررسی تاثیر دمای پوشش دهی بر خواص و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی نیکل- گرافن ایجاد شده بر روی سطح مس. مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 1395؛ 4(4): 19-26. magiran.com/p1513370
Arash Rahimi, Mohammad Reza Vaezi, Mehdi Yari, Effect of Tempertureon Properties and Corrosion Behavior of Electroplated Nickel- Graphene Composite Coating, Journal of Advanced Materials and Technologies, 2016; 4(4): 19-26. magiran.com/p1513370
آرش رحیمی، محمدرضا واعظی، مهدی یاری، "بررسی تاثیر دمای پوشش دهی بر خواص و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی نیکل- گرافن ایجاد شده بر روی سطح مس"، مجله مواد و فناوری های پیشرفته 4، شماره 4 (1395): 19-26. magiran.com/p1513370
Arash Rahimi, Mohammad Reza Vaezi, Mehdi Yari, "Effect of Tempertureon Properties and Corrosion Behavior of Electroplated Nickel- Graphene Composite Coating", Journal of Advanced Materials and Technologies 4, no.4 (2016): 19-26. magiran.com/p1513370
آرش رحیمی، محمدرضا واعظی، مهدی یاری، (1395). 'بررسی تاثیر دمای پوشش دهی بر خواص و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی نیکل- گرافن ایجاد شده بر روی سطح مس'، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 4(4)، صص.19-26. magiran.com/p1513370
Arash Rahimi, Mohammad Reza Vaezi, Mehdi Yari, (2016). 'Effect of Tempertureon Properties and Corrosion Behavior of Electroplated Nickel- Graphene Composite Coating', Journal of Advanced Materials and Technologies, 4(4), pp.19-26. magiran.com/p1513370
آرش رحیمی؛ محمدرضا واعظی؛ مهدی یاری. "بررسی تاثیر دمای پوشش دهی بر خواص و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی نیکل- گرافن ایجاد شده بر روی سطح مس". مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 4 ،4 ، 1395، 19-26. magiran.com/p1513370
Arash Rahimi; Mohammad Reza Vaezi; Mehdi Yari. "Effect of Tempertureon Properties and Corrosion Behavior of Electroplated Nickel- Graphene Composite Coating", Journal of Advanced Materials and Technologies, 4, 4, 2016, 19-26. magiran.com/p1513370
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال