ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهناز دهایی، کمال ابوعلی، (1395). بررسی اثربخشی آموزش مهارت های چهارگانه در افزایش رضایت مندی شغلی، سلامت عمومی و کاهش تنیدگی شغلی در کارکنان فاتب، فصلنامه طب انتظامی، 5(1)، 31-46. magiran.com/p1513502
Shanaz Dohaei, (2016). The Study of Effectiveness of Life Skills Training in Increasing General Health, Job Satisfaction and Reducing Job Stress in Tehran Metropolitan Military Personnel, Journal of Police Medicine, 5(1), 31-46. magiran.com/p1513502
شهناز دهایی، کمال ابوعلی، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های چهارگانه در افزایش رضایت مندی شغلی، سلامت عمومی و کاهش تنیدگی شغلی در کارکنان فاتب. فصلنامه طب انتظامی، 1395؛ 5(1): 31-46. magiran.com/p1513502
Shanaz Dohaei, The Study of Effectiveness of Life Skills Training in Increasing General Health, Job Satisfaction and Reducing Job Stress in Tehran Metropolitan Military Personnel, Journal of Police Medicine, 2016; 5(1): 31-46. magiran.com/p1513502
شهناز دهایی، کمال ابوعلی، "بررسی اثربخشی آموزش مهارت های چهارگانه در افزایش رضایت مندی شغلی، سلامت عمومی و کاهش تنیدگی شغلی در کارکنان فاتب"، فصلنامه طب انتظامی 5، شماره 1 (1395): 31-46. magiran.com/p1513502
Shanaz Dohaei, "The Study of Effectiveness of Life Skills Training in Increasing General Health, Job Satisfaction and Reducing Job Stress in Tehran Metropolitan Military Personnel", Journal of Police Medicine 5, no.1 (2016): 31-46. magiran.com/p1513502
شهناز دهایی، کمال ابوعلی، (1395). 'بررسی اثربخشی آموزش مهارت های چهارگانه در افزایش رضایت مندی شغلی، سلامت عمومی و کاهش تنیدگی شغلی در کارکنان فاتب'، فصلنامه طب انتظامی، 5(1)، صص.31-46. magiran.com/p1513502
Shanaz Dohaei, (2016). 'The Study of Effectiveness of Life Skills Training in Increasing General Health, Job Satisfaction and Reducing Job Stress in Tehran Metropolitan Military Personnel', Journal of Police Medicine, 5(1), pp.31-46. magiran.com/p1513502
شهناز دهایی؛ کمال ابوعلی. "بررسی اثربخشی آموزش مهارت های چهارگانه در افزایش رضایت مندی شغلی، سلامت عمومی و کاهش تنیدگی شغلی در کارکنان فاتب". فصلنامه طب انتظامی، 5 ،1 ، 1395، 31-46. magiran.com/p1513502
Shanaz Dohaei. "The Study of Effectiveness of Life Skills Training in Increasing General Health, Job Satisfaction and Reducing Job Stress in Tehran Metropolitan Military Personnel", Journal of Police Medicine, 5, 1, 2016, 31-46. magiran.com/p1513502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال