ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مختاری، عبدالرحیم دهقانی، (1394). تحلیل جنبش های اجتماعی خاورمیانه با تاکید بر مولفه های شرق شناسی ادوارد سعید، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 3(7)، 89-112. magiran.com/p1514068
M. Mokhtari, A.R. Dehghani, (2016). Analysis of Middle East Social Movements with emphasis on Edward Saeed's East Studies Components, Journal of Political sociology of Islamic world, 3(7), 89-112. magiran.com/p1514068
مریم مختاری، عبدالرحیم دهقانی، تحلیل جنبش های اجتماعی خاورمیانه با تاکید بر مولفه های شرق شناسی ادوارد سعید. مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 1394؛ 3(7): 89-112. magiran.com/p1514068
M. Mokhtari, A.R. Dehghani, Analysis of Middle East Social Movements with emphasis on Edward Saeed's East Studies Components, Journal of Political sociology of Islamic world, 2016; 3(7): 89-112. magiran.com/p1514068
مریم مختاری، عبدالرحیم دهقانی، "تحلیل جنبش های اجتماعی خاورمیانه با تاکید بر مولفه های شرق شناسی ادوارد سعید"، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 3، شماره 7 (1394): 89-112. magiran.com/p1514068
M. Mokhtari, A.R. Dehghani, "Analysis of Middle East Social Movements with emphasis on Edward Saeed's East Studies Components", Journal of Political sociology of Islamic world 3, no.7 (2016): 89-112. magiran.com/p1514068
مریم مختاری، عبدالرحیم دهقانی، (1394). 'تحلیل جنبش های اجتماعی خاورمیانه با تاکید بر مولفه های شرق شناسی ادوارد سعید'، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 3(7)، صص.89-112. magiran.com/p1514068
M. Mokhtari, A.R. Dehghani, (2016). 'Analysis of Middle East Social Movements with emphasis on Edward Saeed's East Studies Components', Journal of Political sociology of Islamic world, 3(7), pp.89-112. magiran.com/p1514068
مریم مختاری؛ عبدالرحیم دهقانی. "تحلیل جنبش های اجتماعی خاورمیانه با تاکید بر مولفه های شرق شناسی ادوارد سعید". مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 3 ،7 ، 1394، 89-112. magiran.com/p1514068
M. Mokhtari; A.R. Dehghani. "Analysis of Middle East Social Movements with emphasis on Edward Saeed's East Studies Components", Journal of Political sociology of Islamic world, 3, 7, 2016, 89-112. magiran.com/p1514068
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال