ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عنصری، علی احمدی، محبوبه منصوری، سیدمحسن موسوی خورشیدی، نسرین پازوکی، جعفر سلیمیان، (1395). بررسی شیوع آلرژن های غذایی در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی در تهران در سال1393، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 21(1)، 40-46. magiran.com/p1514148
Fatemeh Onsori, Dr Ali Ahmadi, Dr Mahboobeh Mansori, Dr Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi, Nasrin Pazoki, Jafar Salimian, (2016). Prevalence of food allergens in patients with atopic dermatitis referring to the asthma and allergy clinic in Tehran in 2014, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 21(1), 40-46. magiran.com/p1514148
فاطمه عنصری، علی احمدی، محبوبه منصوری، سیدمحسن موسوی خورشیدی، نسرین پازوکی، جعفر سلیمیان، بررسی شیوع آلرژن های غذایی در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی در تهران در سال1393. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1395؛ 21(1): 40-46. magiran.com/p1514148
Fatemeh Onsori, Dr Ali Ahmadi, Dr Mahboobeh Mansori, Dr Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi, Nasrin Pazoki, Jafar Salimian, Prevalence of food allergens in patients with atopic dermatitis referring to the asthma and allergy clinic in Tehran in 2014, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2016; 21(1): 40-46. magiran.com/p1514148
فاطمه عنصری، علی احمدی، محبوبه منصوری، سیدمحسن موسوی خورشیدی، نسرین پازوکی، جعفر سلیمیان، "بررسی شیوع آلرژن های غذایی در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی در تهران در سال1393"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 21، شماره 1 (1395): 40-46. magiran.com/p1514148
Fatemeh Onsori, Dr Ali Ahmadi, Dr Mahboobeh Mansori, Dr Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi, Nasrin Pazoki, Jafar Salimian, "Prevalence of food allergens in patients with atopic dermatitis referring to the asthma and allergy clinic in Tehran in 2014", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 21, no.1 (2016): 40-46. magiran.com/p1514148
فاطمه عنصری، علی احمدی، محبوبه منصوری، سیدمحسن موسوی خورشیدی، نسرین پازوکی، جعفر سلیمیان، (1395). 'بررسی شیوع آلرژن های غذایی در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی در تهران در سال1393'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 21(1)، صص.40-46. magiran.com/p1514148
Fatemeh Onsori, Dr Ali Ahmadi, Dr Mahboobeh Mansori, Dr Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi, Nasrin Pazoki, Jafar Salimian, (2016). 'Prevalence of food allergens in patients with atopic dermatitis referring to the asthma and allergy clinic in Tehran in 2014', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 21(1), pp.40-46. magiran.com/p1514148
فاطمه عنصری؛ علی احمدی؛ محبوبه منصوری؛ سیدمحسن موسوی خورشیدی؛ نسرین پازوکی؛ جعفر سلیمیان. "بررسی شیوع آلرژن های غذایی در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی در تهران در سال1393". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 21 ،1 ، 1395، 40-46. magiran.com/p1514148
Fatemeh Onsori; Dr Ali Ahmadi; Dr Mahboobeh Mansori; Dr Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi; Nasrin Pazoki; Jafar Salimian. "Prevalence of food allergens in patients with atopic dermatitis referring to the asthma and allergy clinic in Tehran in 2014", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 21, 1, 2016, 40-46. magiran.com/p1514148
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال