ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه پرهیزکار، ابوالقاسم دولتی، رویا آقابابازاده، (1395). رسوب دهی الکتروشیمیایی پوشش نانوکامپوزیتی نیکل - نیترید تیتانیوم با استفاده از جریان مستقیم، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 27(1)، 11-22. magiran.com/p1514235
Nafise Parhizkar, Abolghasem Dolati, Roya Aghababazade, (2016). Electrochemical Deposition Of Ni/TiN Nanocomposite Coating By Direct Current, Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 27(1), 11-22. magiran.com/p1514235
نفیسه پرهیزکار، ابوالقاسم دولتی، رویا آقابابازاده، رسوب دهی الکتروشیمیایی پوشش نانوکامپوزیتی نیکل - نیترید تیتانیوم با استفاده از جریان مستقیم. نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 1395؛ 27(1): 11-22. magiran.com/p1514235
Nafise Parhizkar, Abolghasem Dolati, Roya Aghababazade, Electrochemical Deposition Of Ni/TiN Nanocomposite Coating By Direct Current, Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 2016; 27(1): 11-22. magiran.com/p1514235
نفیسه پرهیزکار، ابوالقاسم دولتی، رویا آقابابازاده، "رسوب دهی الکتروشیمیایی پوشش نانوکامپوزیتی نیکل - نیترید تیتانیوم با استفاده از جریان مستقیم"، نشریه مهندسی متالورژی و مواد 27، شماره 1 (1395): 11-22. magiran.com/p1514235
Nafise Parhizkar, Abolghasem Dolati, Roya Aghababazade, "Electrochemical Deposition Of Ni/TiN Nanocomposite Coating By Direct Current", Journal of Metallurgical And Materials Engineering 27, no.1 (2016): 11-22. magiran.com/p1514235
نفیسه پرهیزکار، ابوالقاسم دولتی، رویا آقابابازاده، (1395). 'رسوب دهی الکتروشیمیایی پوشش نانوکامپوزیتی نیکل - نیترید تیتانیوم با استفاده از جریان مستقیم'، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 27(1)، صص.11-22. magiran.com/p1514235
Nafise Parhizkar, Abolghasem Dolati, Roya Aghababazade, (2016). 'Electrochemical Deposition Of Ni/TiN Nanocomposite Coating By Direct Current', Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 27(1), pp.11-22. magiran.com/p1514235
نفیسه پرهیزکار؛ ابوالقاسم دولتی؛ رویا آقابابازاده. "رسوب دهی الکتروشیمیایی پوشش نانوکامپوزیتی نیکل - نیترید تیتانیوم با استفاده از جریان مستقیم". نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 27 ،1 ، 1395، 11-22. magiran.com/p1514235
Nafise Parhizkar; Abolghasem Dolati; Roya Aghababazade. "Electrochemical Deposition Of Ni/TiN Nanocomposite Coating By Direct Current", Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 27, 1, 2016, 11-22. magiran.com/p1514235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال