به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سعدی مسگری، فرشاد امیراصلانی، سید کاظم علوی پناه، مرضیه عسکری شهید، (1395). مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 48(95)، 141-157. magiran.com/p1515533
Mohammad Saadi Mesgari, Farshad Amiraslani, Seyed Kazem Alavipanah, Marziye Askari Shahid, (2016). Modeling of Segzi plain farmer's decision based on cultivation type using the multinomial logistic regression model, Human Geography Research Quarterly, 48(95), 141-157. magiran.com/p1515533
محمد سعدی مسگری، فرشاد امیراصلانی، سید کاظم علوی پناه، مرضیه عسکری شهید، مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره. فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1395؛ 48(95): 141-157. magiran.com/p1515533
Mohammad Saadi Mesgari, Farshad Amiraslani, Seyed Kazem Alavipanah, Marziye Askari Shahid, Modeling of Segzi plain farmer's decision based on cultivation type using the multinomial logistic regression model, Human Geography Research Quarterly, 2016; 48(95): 141-157. magiran.com/p1515533
محمد سعدی مسگری، فرشاد امیراصلانی، سید کاظم علوی پناه، مرضیه عسکری شهید، "مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 48، شماره 95 (1395): 141-157. magiran.com/p1515533
Mohammad Saadi Mesgari, Farshad Amiraslani, Seyed Kazem Alavipanah, Marziye Askari Shahid, "Modeling of Segzi plain farmer's decision based on cultivation type using the multinomial logistic regression model", Human Geography Research Quarterly 48, no.95 (2016): 141-157. magiran.com/p1515533
محمد سعدی مسگری، فرشاد امیراصلانی، سید کاظم علوی پناه، مرضیه عسکری شهید، (1395). 'مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 48(95)، صص.141-157. magiran.com/p1515533
Mohammad Saadi Mesgari, Farshad Amiraslani, Seyed Kazem Alavipanah, Marziye Askari Shahid, (2016). 'Modeling of Segzi plain farmer's decision based on cultivation type using the multinomial logistic regression model', Human Geography Research Quarterly, 48(95), pp.141-157. magiran.com/p1515533
محمد سعدی مسگری؛ فرشاد امیراصلانی؛ سید کاظم علوی پناه؛ مرضیه عسکری شهید. "مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره". فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 48 ،95 ، 1395، 141-157. magiran.com/p1515533
Mohammad Saadi Mesgari; Farshad Amiraslani; Seyed Kazem Alavipanah; Marziye Askari Shahid. "Modeling of Segzi plain farmer's decision based on cultivation type using the multinomial logistic regression model", Human Geography Research Quarterly, 48, 95, 2016, 141-157. magiran.com/p1515533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال