ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه شعبان، جمیله نوروزی، (1395). بررسی فراوانی سروتایپ های انتروپاتوژن دارای ژن pap G در اشریشیاکلی جداسازی شده از ادرار و خون بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان خرم آباد، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 24(104)، 102-111. magiran.com/p1515654
A. Shaban, J. Norouzi, (2016). Detection of pap G Gene in Enteropathogenic Escherichia Coli (EPEC) Strains Isolated from Urine and Blood of Hospitalized Patient's in Khorramabad City, Iran, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 24(104), 102-111. magiran.com/p1515654
افسانه شعبان، جمیله نوروزی، بررسی فراوانی سروتایپ های انتروپاتوژن دارای ژن pap G در اشریشیاکلی جداسازی شده از ادرار و خون بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان خرم آباد. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 1395؛ 24(104): 102-111. magiran.com/p1515654
A. Shaban, J. Norouzi, Detection of pap G Gene in Enteropathogenic Escherichia Coli (EPEC) Strains Isolated from Urine and Blood of Hospitalized Patient's in Khorramabad City, Iran, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 2016; 24(104): 102-111. magiran.com/p1515654
افسانه شعبان، جمیله نوروزی، "بررسی فراوانی سروتایپ های انتروپاتوژن دارای ژن pap G در اشریشیاکلی جداسازی شده از ادرار و خون بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان خرم آباد"، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 24، شماره 104 (1395): 102-111. magiran.com/p1515654
A. Shaban, J. Norouzi, "Detection of pap G Gene in Enteropathogenic Escherichia Coli (EPEC) Strains Isolated from Urine and Blood of Hospitalized Patient's in Khorramabad City, Iran", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 24, no.104 (2016): 102-111. magiran.com/p1515654
افسانه شعبان، جمیله نوروزی، (1395). 'بررسی فراوانی سروتایپ های انتروپاتوژن دارای ژن pap G در اشریشیاکلی جداسازی شده از ادرار و خون بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان خرم آباد'، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 24(104)، صص.102-111. magiran.com/p1515654
A. Shaban, J. Norouzi, (2016). 'Detection of pap G Gene in Enteropathogenic Escherichia Coli (EPEC) Strains Isolated from Urine and Blood of Hospitalized Patient's in Khorramabad City, Iran', Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 24(104), pp.102-111. magiran.com/p1515654
افسانه شعبان؛ جمیله نوروزی. "بررسی فراوانی سروتایپ های انتروپاتوژن دارای ژن pap G در اشریشیاکلی جداسازی شده از ادرار و خون بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان خرم آباد". Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 24 ،104 ، 1395، 102-111. magiran.com/p1515654
A. Shaban; J. Norouzi. "Detection of pap G Gene in Enteropathogenic Escherichia Coli (EPEC) Strains Isolated from Urine and Blood of Hospitalized Patient's in Khorramabad City, Iran", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 24, 104, 2016, 102-111. magiran.com/p1515654
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال