ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Neha Agrawal, Tuhin Santra, Arnab Kar, Pradipta Guha, Mita Bar, Apu Adhikary, Sumana Datta, (2016). Deep vein thrombosis in a patient of adenomatous polyposis coli treated successfully with aspirin: A case report, Caspian Journal of Internal Medicine, 7(2), 142-145. magiran.com/p1516404
Neha Agrawal, Tuhin Santra, Arnab Kar, Pradipta Guha, Mita Bar, Apu Adhikary, Sumana Datta, Deep vein thrombosis in a patient of adenomatous polyposis coli treated successfully with aspirin: A case report, Caspian Journal of Internal Medicine, 2016; 7(2): 142-145. magiran.com/p1516404
Neha Agrawal, Tuhin Santra, Arnab Kar, Pradipta Guha, Mita Bar, Apu Adhikary, Sumana Datta, "Deep vein thrombosis in a patient of adenomatous polyposis coli treated successfully with aspirin: A case report", Caspian Journal of Internal Medicine 7, no.2 (2016): 142-145. magiran.com/p1516404
Neha Agrawal, Tuhin Santra, Arnab Kar, Pradipta Guha, Mita Bar, Apu Adhikary, Sumana Datta, (2016). 'Deep vein thrombosis in a patient of adenomatous polyposis coli treated successfully with aspirin: A case report', Caspian Journal of Internal Medicine, 7(2), pp.142-145. magiran.com/p1516404
Neha Agrawal; Tuhin Santra; Arnab Kar; Pradipta Guha; Mita Bar; Apu Adhikary; Sumana Datta. "Deep vein thrombosis in a patient of adenomatous polyposis coli treated successfully with aspirin: A case report", Caspian Journal of Internal Medicine, 7, 2, 2016, 142-145. magiran.com/p1516404
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال