ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جبارزاده ایوریق، مراد پاشا اسکندری نسب، فاطمه پوربایرامیان، حسن خانزاده، (1395). آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران به روش رگرسیون تصادفی و مدل دام، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 7(4)، 492-497. magiran.com/p1518147
Mohammad Jabarzadeh Ivrigh, Morad Pasha Eskandarinasab, Fatemeh Purbayramian, Hassan Khanzade, (2016). Genetic analysis of production traits of Holstein cows in the Mediterranean climate of Iran using random regression and animal model, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 7(4), 492-497. magiran.com/p1518147
محمد جبارزاده ایوریق، مراد پاشا اسکندری نسب، فاطمه پوربایرامیان، حسن خانزاده، آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران به روش رگرسیون تصادفی و مدل دام. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1395؛ 7(4): 492-497. magiran.com/p1518147
Mohammad Jabarzadeh Ivrigh, Morad Pasha Eskandarinasab, Fatemeh Purbayramian, Hassan Khanzade, Genetic analysis of production traits of Holstein cows in the Mediterranean climate of Iran using random regression and animal model, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2016; 7(4): 492-497. magiran.com/p1518147
محمد جبارزاده ایوریق، مراد پاشا اسکندری نسب، فاطمه پوربایرامیان، حسن خانزاده، "آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران به روش رگرسیون تصادفی و مدل دام"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 7، شماره 4 (1395): 492-497. magiran.com/p1518147
Mohammad Jabarzadeh Ivrigh, Morad Pasha Eskandarinasab, Fatemeh Purbayramian, Hassan Khanzade, "Genetic analysis of production traits of Holstein cows in the Mediterranean climate of Iran using random regression and animal model", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 7, no.4 (2016): 492-497. magiran.com/p1518147
محمد جبارزاده ایوریق، مراد پاشا اسکندری نسب، فاطمه پوربایرامیان، حسن خانزاده، (1395). 'آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران به روش رگرسیون تصادفی و مدل دام'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 7(4)، صص.492-497. magiran.com/p1518147
Mohammad Jabarzadeh Ivrigh, Morad Pasha Eskandarinasab, Fatemeh Purbayramian, Hassan Khanzade, (2016). 'Genetic analysis of production traits of Holstein cows in the Mediterranean climate of Iran using random regression and animal model', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 7(4), pp.492-497. magiran.com/p1518147
محمد جبارزاده ایوریق؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ فاطمه پوربایرامیان؛ حسن خانزاده. "آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران به روش رگرسیون تصادفی و مدل دام". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 7 ،4 ، 1395، 492-497. magiran.com/p1518147
Mohammad Jabarzadeh Ivrigh; Morad Pasha Eskandarinasab; Fatemeh Purbayramian; Hassan Khanzade. "Genetic analysis of production traits of Holstein cows in the Mediterranean climate of Iran using random regression and animal model", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 7, 4, 2016, 492-497. magiran.com/p1518147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال