ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیل مهاجرانی، سید محمد اسماعیل جلالی، (1394). بررسی اثر عوامل دستگاهی و مشخصات هندسی نمونه بر سرعت موج فشاری در نمونه های سنگی تراورتن، مجله ژئوفیزیک ایران، 9(4)، 126-142. magiran.com/p1518223
Soheyl Mohajerani, Seyed Mohamad Esmaeil Jalali, (2016). Investigating the effect of the device parameters and geometric characteristics of the sample on the pressure wave velocity in travertine rock samples, Iranian Journal of Geophysics, 9(4), 126-142. magiran.com/p1518223
سهیل مهاجرانی، سید محمد اسماعیل جلالی، بررسی اثر عوامل دستگاهی و مشخصات هندسی نمونه بر سرعت موج فشاری در نمونه های سنگی تراورتن. مجله ژئوفیزیک ایران، 1394؛ 9(4): 126-142. magiran.com/p1518223
Soheyl Mohajerani, Seyed Mohamad Esmaeil Jalali, Investigating the effect of the device parameters and geometric characteristics of the sample on the pressure wave velocity in travertine rock samples, Iranian Journal of Geophysics, 2016; 9(4): 126-142. magiran.com/p1518223
سهیل مهاجرانی، سید محمد اسماعیل جلالی، "بررسی اثر عوامل دستگاهی و مشخصات هندسی نمونه بر سرعت موج فشاری در نمونه های سنگی تراورتن"، مجله ژئوفیزیک ایران 9، شماره 4 (1394): 126-142. magiran.com/p1518223
Soheyl Mohajerani, Seyed Mohamad Esmaeil Jalali, "Investigating the effect of the device parameters and geometric characteristics of the sample on the pressure wave velocity in travertine rock samples", Iranian Journal of Geophysics 9, no.4 (2016): 126-142. magiran.com/p1518223
سهیل مهاجرانی، سید محمد اسماعیل جلالی، (1394). 'بررسی اثر عوامل دستگاهی و مشخصات هندسی نمونه بر سرعت موج فشاری در نمونه های سنگی تراورتن'، مجله ژئوفیزیک ایران، 9(4)، صص.126-142. magiran.com/p1518223
Soheyl Mohajerani, Seyed Mohamad Esmaeil Jalali, (2016). 'Investigating the effect of the device parameters and geometric characteristics of the sample on the pressure wave velocity in travertine rock samples', Iranian Journal of Geophysics, 9(4), pp.126-142. magiran.com/p1518223
سهیل مهاجرانی؛ سید محمد اسماعیل جلالی. "بررسی اثر عوامل دستگاهی و مشخصات هندسی نمونه بر سرعت موج فشاری در نمونه های سنگی تراورتن". مجله ژئوفیزیک ایران، 9 ،4 ، 1394، 126-142. magiran.com/p1518223
Soheyl Mohajerani; Seyed Mohamad Esmaeil Jalali. "Investigating the effect of the device parameters and geometric characteristics of the sample on the pressure wave velocity in travertine rock samples", Iranian Journal of Geophysics, 9, 4, 2016, 126-142. magiran.com/p1518223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال