ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه روحی پناه، سید مجید میررکنی ، علی رضا مساح بوانی، (1394). بررسی توانمندی مدل SDSM در ریزمقیاس نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه های همدیدی یزد و طبس)، مجله ژئوفیزیک ایران، 9(4)، 104-125. magiran.com/p1518225
Fatemeh Roohipanah, Seyed Majid Mirrokni, Alireza Massah Bavani, (2016). Capability assessment of SDSM model in downscaling of temperature and precipitation in hot and dry climate (case study: Synoptic stations of Yazd and Tabass), Iranian Journal of Geophysics, 9(4), 104-125. magiran.com/p1518225
فاطمه روحی پناه، سید مجید میررکنی ، علی رضا مساح بوانی، بررسی توانمندی مدل SDSM در ریزمقیاس نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه های همدیدی یزد و طبس). مجله ژئوفیزیک ایران، 1394؛ 9(4): 104-125. magiran.com/p1518225
Fatemeh Roohipanah, Seyed Majid Mirrokni, Alireza Massah Bavani, Capability assessment of SDSM model in downscaling of temperature and precipitation in hot and dry climate (case study: Synoptic stations of Yazd and Tabass), Iranian Journal of Geophysics, 2016; 9(4): 104-125. magiran.com/p1518225
فاطمه روحی پناه، سید مجید میررکنی ، علی رضا مساح بوانی، "بررسی توانمندی مدل SDSM در ریزمقیاس نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه های همدیدی یزد و طبس)"، مجله ژئوفیزیک ایران 9، شماره 4 (1394): 104-125. magiran.com/p1518225
Fatemeh Roohipanah, Seyed Majid Mirrokni, Alireza Massah Bavani, "Capability assessment of SDSM model in downscaling of temperature and precipitation in hot and dry climate (case study: Synoptic stations of Yazd and Tabass)", Iranian Journal of Geophysics 9, no.4 (2016): 104-125. magiran.com/p1518225
فاطمه روحی پناه، سید مجید میررکنی ، علی رضا مساح بوانی، (1394). 'بررسی توانمندی مدل SDSM در ریزمقیاس نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه های همدیدی یزد و طبس)'، مجله ژئوفیزیک ایران، 9(4)، صص.104-125. magiran.com/p1518225
Fatemeh Roohipanah, Seyed Majid Mirrokni, Alireza Massah Bavani, (2016). 'Capability assessment of SDSM model in downscaling of temperature and precipitation in hot and dry climate (case study: Synoptic stations of Yazd and Tabass)', Iranian Journal of Geophysics, 9(4), pp.104-125. magiran.com/p1518225
فاطمه روحی پناه؛ سید مجید میررکنی ؛ علی رضا مساح بوانی. "بررسی توانمندی مدل SDSM در ریزمقیاس نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه های همدیدی یزد و طبس)". مجله ژئوفیزیک ایران، 9 ،4 ، 1394، 104-125. magiran.com/p1518225
Fatemeh Roohipanah; Seyed Majid Mirrokni; Alireza Massah Bavani. "Capability assessment of SDSM model in downscaling of temperature and precipitation in hot and dry climate (case study: Synoptic stations of Yazd and Tabass)", Iranian Journal of Geophysics, 9, 4, 2016, 104-125. magiran.com/p1518225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال