ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجیدرضا آزادفر، محمدرضا قیطانچی، (1394). شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران با استفاده از مکان یابی مجدد پس لرزه ها و سازوکار کانونی آن، مجله ژئوفیزیک ایران، 9(4)، 54-67. magiran.com/p1518229
Majid Reza Azadfar, Mohammad Reza Gheitanchi, (2016). Identifying causative fault of 11th May 2013 Goharan Earthquake using relocation of aftershocks and focal mechanisms, Iranian Journal of Geophysics, 9(4), 54-67. magiran.com/p1518229
مجیدرضا آزادفر، محمدرضا قیطانچی، شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران با استفاده از مکان یابی مجدد پس لرزه ها و سازوکار کانونی آن. مجله ژئوفیزیک ایران، 1394؛ 9(4): 54-67. magiran.com/p1518229
Majid Reza Azadfar, Mohammad Reza Gheitanchi, Identifying causative fault of 11th May 2013 Goharan Earthquake using relocation of aftershocks and focal mechanisms, Iranian Journal of Geophysics, 2016; 9(4): 54-67. magiran.com/p1518229
مجیدرضا آزادفر، محمدرضا قیطانچی، "شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران با استفاده از مکان یابی مجدد پس لرزه ها و سازوکار کانونی آن"، مجله ژئوفیزیک ایران 9، شماره 4 (1394): 54-67. magiran.com/p1518229
Majid Reza Azadfar, Mohammad Reza Gheitanchi, "Identifying causative fault of 11th May 2013 Goharan Earthquake using relocation of aftershocks and focal mechanisms", Iranian Journal of Geophysics 9, no.4 (2016): 54-67. magiran.com/p1518229
مجیدرضا آزادفر، محمدرضا قیطانچی، (1394). 'شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران با استفاده از مکان یابی مجدد پس لرزه ها و سازوکار کانونی آن'، مجله ژئوفیزیک ایران، 9(4)، صص.54-67. magiran.com/p1518229
Majid Reza Azadfar, Mohammad Reza Gheitanchi, (2016). 'Identifying causative fault of 11th May 2013 Goharan Earthquake using relocation of aftershocks and focal mechanisms', Iranian Journal of Geophysics, 9(4), pp.54-67. magiran.com/p1518229
مجیدرضا آزادفر؛ محمدرضا قیطانچی. "شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران با استفاده از مکان یابی مجدد پس لرزه ها و سازوکار کانونی آن". مجله ژئوفیزیک ایران، 9 ،4 ، 1394، 54-67. magiran.com/p1518229
Majid Reza Azadfar; Mohammad Reza Gheitanchi. "Identifying causative fault of 11th May 2013 Goharan Earthquake using relocation of aftershocks and focal mechanisms", Iranian Journal of Geophysics, 9, 4, 2016, 54-67. magiran.com/p1518229
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال