ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید نجارزاده، ملیحه سادات کاظمی و محمدکمال قاسم العسکری، (1394). تعیین رابطه مدول های کشسان و حجم گاز در ناحیه مخزنی یکی از میدان های گازی جنوب ایران، مجله ژئوفیزیک ایران، 9(4)، 34-44. magiran.com/p1518231
Hamid Najjarzadeh, Malihe Sadat Kazemi, Mohammad Kamal Ghassem Alaskari, (2016). Determination of the relation between elastic moduli and gas volume in the reservoir zone of a gas field in South of Iran, Iranian Journal of Geophysics, 9(4), 34-44. magiran.com/p1518231
حمید نجارزاده، ملیحه سادات کاظمی و محمدکمال قاسم العسکری، تعیین رابطه مدول های کشسان و حجم گاز در ناحیه مخزنی یکی از میدان های گازی جنوب ایران. مجله ژئوفیزیک ایران، 1394؛ 9(4): 34-44. magiran.com/p1518231
Hamid Najjarzadeh, Malihe Sadat Kazemi, Mohammad Kamal Ghassem Alaskari, Determination of the relation between elastic moduli and gas volume in the reservoir zone of a gas field in South of Iran, Iranian Journal of Geophysics, 2016; 9(4): 34-44. magiran.com/p1518231
حمید نجارزاده، ملیحه سادات کاظمی و محمدکمال قاسم العسکری، "تعیین رابطه مدول های کشسان و حجم گاز در ناحیه مخزنی یکی از میدان های گازی جنوب ایران"، مجله ژئوفیزیک ایران 9، شماره 4 (1394): 34-44. magiran.com/p1518231
Hamid Najjarzadeh, Malihe Sadat Kazemi, Mohammad Kamal Ghassem Alaskari, "Determination of the relation between elastic moduli and gas volume in the reservoir zone of a gas field in South of Iran", Iranian Journal of Geophysics 9, no.4 (2016): 34-44. magiran.com/p1518231
حمید نجارزاده، ملیحه سادات کاظمی و محمدکمال قاسم العسکری، (1394). 'تعیین رابطه مدول های کشسان و حجم گاز در ناحیه مخزنی یکی از میدان های گازی جنوب ایران'، مجله ژئوفیزیک ایران، 9(4)، صص.34-44. magiran.com/p1518231
Hamid Najjarzadeh, Malihe Sadat Kazemi, Mohammad Kamal Ghassem Alaskari, (2016). 'Determination of the relation between elastic moduli and gas volume in the reservoir zone of a gas field in South of Iran', Iranian Journal of Geophysics, 9(4), pp.34-44. magiran.com/p1518231
حمید نجارزاده؛ ملیحه سادات کاظمی و محمدکمال قاسم العسکری. "تعیین رابطه مدول های کشسان و حجم گاز در ناحیه مخزنی یکی از میدان های گازی جنوب ایران". مجله ژئوفیزیک ایران، 9 ،4 ، 1394، 34-44. magiran.com/p1518231
Hamid Najjarzadeh; Malihe Sadat Kazemi; Mohammad Kamal Ghassem Alaskari. "Determination of the relation between elastic moduli and gas volume in the reservoir zone of a gas field in South of Iran", Iranian Journal of Geophysics, 9, 4, 2016, 34-44. magiran.com/p1518231
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال