ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله شایان زینیوند، راضیه کاردگر، ابوطالب کاظمی، (1394). بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری، 12(2)، 23-55. magiran.com/p1518280
Abdullah Shayan Zeinvand, (2015). A Study Of The Effects Of Asymmetry And Long-Run Memory In Volatility Between The Exchange Rate And Stock Price Returns In Iran, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 12(2), 23-55. magiran.com/p1518280
عبدالله شایان زینیوند، راضیه کاردگر، ابوطالب کاظمی، بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1394؛ 12(2): 23-55. magiran.com/p1518280
Abdullah Shayan Zeinvand, A Study Of The Effects Of Asymmetry And Long-Run Memory In Volatility Between The Exchange Rate And Stock Price Returns In Iran, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2015; 12(2): 23-55. magiran.com/p1518280
عبدالله شایان زینیوند، راضیه کاردگر، ابوطالب کاظمی، "بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران"، فصلنامه اقتصاد مقداری 12، شماره 2 (1394): 23-55. magiran.com/p1518280
Abdullah Shayan Zeinvand, "A Study Of The Effects Of Asymmetry And Long-Run Memory In Volatility Between The Exchange Rate And Stock Price Returns In Iran", Quarterly Journal of Quantitative Economics 12, no.2 (2015): 23-55. magiran.com/p1518280
عبدالله شایان زینیوند، راضیه کاردگر، ابوطالب کاظمی، (1394). 'بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 12(2)، صص.23-55. magiran.com/p1518280
Abdullah Shayan Zeinvand, (2015). 'A Study Of The Effects Of Asymmetry And Long-Run Memory In Volatility Between The Exchange Rate And Stock Price Returns In Iran', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 12(2), pp.23-55. magiran.com/p1518280
عبدالله شایان زینیوند؛ راضیه کاردگر؛ ابوطالب کاظمی. "بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری، 12 ،2 ، 1394، 23-55. magiran.com/p1518280
Abdullah Shayan Zeinvand. "A Study Of The Effects Of Asymmetry And Long-Run Memory In Volatility Between The Exchange Rate And Stock Price Returns In Iran", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 12, 2, 2015, 23-55. magiran.com/p1518280
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال