ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمزه خواستار، محمد امین باتمانی، محسن امیدیان، (1394). برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها بر مبنای چرخه حیات سازمانی: یک مطالعه موردی، دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 4(10)، 227-240. magiran.com/p1519873
Hamzeh Khastar, Mohammad Amin Batmani, Mohsen Omidian, (2016). Strategic Planning for Universities Based on Organizational Life Cycle: a Case Study, Irainian Journal of Management in the Islamic University, 4(10), 227-240. magiran.com/p1519873
حمزه خواستار، محمد امین باتمانی، محسن امیدیان، برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها بر مبنای چرخه حیات سازمانی: یک مطالعه موردی. دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1394؛ 4(10): 227-240. magiran.com/p1519873
Hamzeh Khastar, Mohammad Amin Batmani, Mohsen Omidian, Strategic Planning for Universities Based on Organizational Life Cycle: a Case Study, Irainian Journal of Management in the Islamic University, 2016; 4(10): 227-240. magiran.com/p1519873
حمزه خواستار، محمد امین باتمانی، محسن امیدیان، "برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها بر مبنای چرخه حیات سازمانی: یک مطالعه موردی"، دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی 4، شماره 10 (1394): 227-240. magiran.com/p1519873
Hamzeh Khastar, Mohammad Amin Batmani, Mohsen Omidian, "Strategic Planning for Universities Based on Organizational Life Cycle: a Case Study", Irainian Journal of Management in the Islamic University 4, no.10 (2016): 227-240. magiran.com/p1519873
حمزه خواستار، محمد امین باتمانی، محسن امیدیان، (1394). 'برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها بر مبنای چرخه حیات سازمانی: یک مطالعه موردی'، دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 4(10)، صص.227-240. magiran.com/p1519873
Hamzeh Khastar, Mohammad Amin Batmani, Mohsen Omidian, (2016). 'Strategic Planning for Universities Based on Organizational Life Cycle: a Case Study', Irainian Journal of Management in the Islamic University, 4(10), pp.227-240. magiran.com/p1519873
حمزه خواستار؛ محمد امین باتمانی؛ محسن امیدیان. "برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها بر مبنای چرخه حیات سازمانی: یک مطالعه موردی". دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 4 ،10 ، 1394، 227-240. magiran.com/p1519873
Hamzeh Khastar; Mohammad Amin Batmani; Mohsen Omidian. "Strategic Planning for Universities Based on Organizational Life Cycle: a Case Study", Irainian Journal of Management in the Islamic University, 4, 10, 2016, 227-240. magiran.com/p1519873
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال