ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شاکر اردکانی، مهدی ابزری، علی شائمی، سعید فتحی، (1395). مدیریت تنوع و بهره وری منابع انسانی: اثرات میانجی جذابیت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و هویت اجتماعی ادراک شده در صنعت فولاد اصفهان، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 9(2)، 407-432. magiran.com/p1520035
Mohammad Shaker Ardakani , Mehdi Abzari, Ali Shaemi, Saied Fathi, (2016). Diversity management and human resources productivity: Mediating effects of perceived organizational attractiveness, organizational justice and social identity in Isfahan's steel industry, Iranian Journal of Management Studies, 9(2), 407-432. magiran.com/p1520035
محمد شاکر اردکانی، مهدی ابزری، علی شائمی، سعید فتحی، مدیریت تنوع و بهره وری منابع انسانی: اثرات میانجی جذابیت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و هویت اجتماعی ادراک شده در صنعت فولاد اصفهان. مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 1395؛ 9(2): 407-432. magiran.com/p1520035
Mohammad Shaker Ardakani , Mehdi Abzari, Ali Shaemi, Saied Fathi, Diversity management and human resources productivity: Mediating effects of perceived organizational attractiveness, organizational justice and social identity in Isfahan's steel industry, Iranian Journal of Management Studies, 2016; 9(2): 407-432. magiran.com/p1520035
محمد شاکر اردکانی، مهدی ابزری، علی شائمی، سعید فتحی، "مدیریت تنوع و بهره وری منابع انسانی: اثرات میانجی جذابیت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و هویت اجتماعی ادراک شده در صنعت فولاد اصفهان"، مجله ایرانی مطالعات مدیریت 9، شماره 2 (1395): 407-432. magiran.com/p1520035
Mohammad Shaker Ardakani , Mehdi Abzari, Ali Shaemi, Saied Fathi, "Diversity management and human resources productivity: Mediating effects of perceived organizational attractiveness, organizational justice and social identity in Isfahan's steel industry", Iranian Journal of Management Studies 9, no.2 (2016): 407-432. magiran.com/p1520035
محمد شاکر اردکانی، مهدی ابزری، علی شائمی، سعید فتحی، (1395). 'مدیریت تنوع و بهره وری منابع انسانی: اثرات میانجی جذابیت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و هویت اجتماعی ادراک شده در صنعت فولاد اصفهان'، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 9(2)، صص.407-432. magiran.com/p1520035
Mohammad Shaker Ardakani , Mehdi Abzari, Ali Shaemi, Saied Fathi, (2016). 'Diversity management and human resources productivity: Mediating effects of perceived organizational attractiveness, organizational justice and social identity in Isfahan's steel industry', Iranian Journal of Management Studies, 9(2), pp.407-432. magiran.com/p1520035
محمد شاکر اردکانی؛ مهدی ابزری؛ علی شائمی؛ سعید فتحی. "مدیریت تنوع و بهره وری منابع انسانی: اثرات میانجی جذابیت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و هویت اجتماعی ادراک شده در صنعت فولاد اصفهان". مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 9 ،2 ، 1395، 407-432. magiran.com/p1520035
Mohammad Shaker Ardakani ; Mehdi Abzari; Ali Shaemi; Saied Fathi. "Diversity management and human resources productivity: Mediating effects of perceived organizational attractiveness, organizational justice and social identity in Isfahan's steel industry", Iranian Journal of Management Studies, 9, 2, 2016, 407-432. magiran.com/p1520035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال