ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیروس قنبری، محمود خسروی، سهیلا محمدی، (1395). تحلیل فضایی تاثیر یارانه های نقدی برتغییرالگوی مصرف خانوارهای روستایی دهستان های مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی با استفاده از تابع تراکم کرنل و تحلیل هات اسپات، مجله جغرافیا و توسعه، 14(42)، 83-106. magiran.com/p1520101
Sirus Ghanbari, Mahmoud Khosravi, Sohila Mohamadi, (2016). Spatial Analysis of the Impact of Cash Subsidies on Changing Consumption Patterns in Rural Households, Central Villages of Nurabad Mamasani Township, Using Kernel Density Function and Analysis Hotspot, Geography and Development Iranian Journal, 14(42), 83-106. magiran.com/p1520101
سیروس قنبری، محمود خسروی، سهیلا محمدی، تحلیل فضایی تاثیر یارانه های نقدی برتغییرالگوی مصرف خانوارهای روستایی دهستان های مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی با استفاده از تابع تراکم کرنل و تحلیل هات اسپات. مجله جغرافیا و توسعه، 1395؛ 14(42): 83-106. magiran.com/p1520101
Sirus Ghanbari, Mahmoud Khosravi, Sohila Mohamadi, Spatial Analysis of the Impact of Cash Subsidies on Changing Consumption Patterns in Rural Households, Central Villages of Nurabad Mamasani Township, Using Kernel Density Function and Analysis Hotspot, Geography and Development Iranian Journal, 2016; 14(42): 83-106. magiran.com/p1520101
سیروس قنبری، محمود خسروی، سهیلا محمدی، "تحلیل فضایی تاثیر یارانه های نقدی برتغییرالگوی مصرف خانوارهای روستایی دهستان های مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی با استفاده از تابع تراکم کرنل و تحلیل هات اسپات"، مجله جغرافیا و توسعه 14، شماره 42 (1395): 83-106. magiran.com/p1520101
Sirus Ghanbari, Mahmoud Khosravi, Sohila Mohamadi, "Spatial Analysis of the Impact of Cash Subsidies on Changing Consumption Patterns in Rural Households, Central Villages of Nurabad Mamasani Township, Using Kernel Density Function and Analysis Hotspot", Geography and Development Iranian Journal 14, no.42 (2016): 83-106. magiran.com/p1520101
سیروس قنبری، محمود خسروی، سهیلا محمدی، (1395). 'تحلیل فضایی تاثیر یارانه های نقدی برتغییرالگوی مصرف خانوارهای روستایی دهستان های مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی با استفاده از تابع تراکم کرنل و تحلیل هات اسپات'، مجله جغرافیا و توسعه، 14(42)، صص.83-106. magiran.com/p1520101
Sirus Ghanbari, Mahmoud Khosravi, Sohila Mohamadi, (2016). 'Spatial Analysis of the Impact of Cash Subsidies on Changing Consumption Patterns in Rural Households, Central Villages of Nurabad Mamasani Township, Using Kernel Density Function and Analysis Hotspot', Geography and Development Iranian Journal, 14(42), pp.83-106. magiran.com/p1520101
سیروس قنبری؛ محمود خسروی؛ سهیلا محمدی. "تحلیل فضایی تاثیر یارانه های نقدی برتغییرالگوی مصرف خانوارهای روستایی دهستان های مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی با استفاده از تابع تراکم کرنل و تحلیل هات اسپات". مجله جغرافیا و توسعه، 14 ،42 ، 1395، 83-106. magiran.com/p1520101
Sirus Ghanbari; Mahmoud Khosravi; Sohila Mohamadi. "Spatial Analysis of the Impact of Cash Subsidies on Changing Consumption Patterns in Rural Households, Central Villages of Nurabad Mamasani Township, Using Kernel Density Function and Analysis Hotspot", Geography and Development Iranian Journal, 14, 42, 2016, 83-106. magiran.com/p1520101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال