ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی سرلک، الهام کشاورز ، آرزو کشاورز، (1394). بررسی وضعیت بهره وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 7(4)، 191-214. magiran.com/p1520225
Mohammadali Sarlak, Elham Keshavarz, Arezoo Keshavarz, (2016). A Study of Productivity at Human Resource and Financial Situation in Banking Industry Using FAHP Technique, Human Resource Management Researches, 7(4), 191-214. magiran.com/p1520225
محمد علی سرلک، الهام کشاورز ، آرزو کشاورز، بررسی وضعیت بهره وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1394؛ 7(4): 191-214. magiran.com/p1520225
Mohammadali Sarlak, Elham Keshavarz, Arezoo Keshavarz, A Study of Productivity at Human Resource and Financial Situation in Banking Industry Using FAHP Technique, Human Resource Management Researches, 2016; 7(4): 191-214. magiran.com/p1520225
محمد علی سرلک، الهام کشاورز ، آرزو کشاورز، "بررسی وضعیت بهره وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 7، شماره 4 (1394): 191-214. magiran.com/p1520225
Mohammadali Sarlak, Elham Keshavarz, Arezoo Keshavarz, "A Study of Productivity at Human Resource and Financial Situation in Banking Industry Using FAHP Technique", Human Resource Management Researches 7, no.4 (2016): 191-214. magiran.com/p1520225
محمد علی سرلک، الهام کشاورز ، آرزو کشاورز، (1394). 'بررسی وضعیت بهره وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP'، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 7(4)، صص.191-214. magiran.com/p1520225
Mohammadali Sarlak, Elham Keshavarz, Arezoo Keshavarz, (2016). 'A Study of Productivity at Human Resource and Financial Situation in Banking Industry Using FAHP Technique', Human Resource Management Researches, 7(4), pp.191-214. magiran.com/p1520225
محمد علی سرلک؛ الهام کشاورز ؛ آرزو کشاورز. "بررسی وضعیت بهره وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 7 ،4 ، 1394، 191-214. magiran.com/p1520225
Mohammadali Sarlak; Elham Keshavarz; Arezoo Keshavarz. "A Study of Productivity at Human Resource and Financial Situation in Banking Industry Using FAHP Technique", Human Resource Management Researches, 7, 4, 2016, 191-214. magiran.com/p1520225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال