ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود صیدی، مصطفی موسوی اعظم، حسن اختر، (1394). دیدگاه فخر رازی درباره معیار حسن و قبح در گستره افعال الهی؛ تاملی بر تفکیک معرفت شناسانه اخلاق الهی و بشری، دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 5(1)، 89. magiran.com/p1520354
Mahmoud Seydi, Mustafa Musavi Azam, Hassan Akhtar, (2016). The Criteria of Goodness and Badness in God's Actions from Fakhr Razi's Point of View;Criticizing the Epistemological Distinction between Human and God's Ethics, Revelatory ethics, 5(1), 89. magiran.com/p1520354
محمود صیدی، مصطفی موسوی اعظم، حسن اختر، دیدگاه فخر رازی درباره معیار حسن و قبح در گستره افعال الهی؛ تاملی بر تفکیک معرفت شناسانه اخلاق الهی و بشری. دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 1394؛ 5(1): 89. magiran.com/p1520354
Mahmoud Seydi, Mustafa Musavi Azam, Hassan Akhtar, The Criteria of Goodness and Badness in God's Actions from Fakhr Razi's Point of View;Criticizing the Epistemological Distinction between Human and God's Ethics, Revelatory ethics, 2016; 5(1): 89. magiran.com/p1520354
محمود صیدی، مصطفی موسوی اعظم، حسن اختر، "دیدگاه فخر رازی درباره معیار حسن و قبح در گستره افعال الهی؛ تاملی بر تفکیک معرفت شناسانه اخلاق الهی و بشری"، دو فصلنامه اخلاق وحیانی 5، شماره 1 (1394): 89. magiran.com/p1520354
Mahmoud Seydi, Mustafa Musavi Azam, Hassan Akhtar, "The Criteria of Goodness and Badness in God's Actions from Fakhr Razi's Point of View;Criticizing the Epistemological Distinction between Human and God's Ethics", Revelatory ethics 5, no.1 (2016): 89. magiran.com/p1520354
محمود صیدی، مصطفی موسوی اعظم، حسن اختر، (1394). 'دیدگاه فخر رازی درباره معیار حسن و قبح در گستره افعال الهی؛ تاملی بر تفکیک معرفت شناسانه اخلاق الهی و بشری'، دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 5(1)، صص.89. magiran.com/p1520354
Mahmoud Seydi, Mustafa Musavi Azam, Hassan Akhtar, (2016). 'The Criteria of Goodness and Badness in God's Actions from Fakhr Razi's Point of View;Criticizing the Epistemological Distinction between Human and God's Ethics', Revelatory ethics, 5(1), pp.89. magiran.com/p1520354
محمود صیدی؛ مصطفی موسوی اعظم؛ حسن اختر. "دیدگاه فخر رازی درباره معیار حسن و قبح در گستره افعال الهی؛ تاملی بر تفکیک معرفت شناسانه اخلاق الهی و بشری". دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 5 ،1 ، 1394، 89. magiran.com/p1520354
Mahmoud Seydi; Mustafa Musavi Azam; Hassan Akhtar. "The Criteria of Goodness and Badness in God's Actions from Fakhr Razi's Point of View;Criticizing the Epistemological Distinction between Human and God's Ethics", Revelatory ethics, 5, 1, 2016, 89. magiran.com/p1520354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال