ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کهندل، افسانه صنعت کاران، آرزو علی کرم، (1394). مقایسه کیفیت خواب و وضعیت شناختی سالمندان زن و مرد با سطوح فعالیت بدنی متفاوت، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 29، 185. magiran.com/p1521086
Mahdi Kohandel, Afsaneh Sanatkaran, Arezoo Alikaram, (2016). The Comparison of Cognition Performance and Sleep Quality in Older Adults with Different Physical Activity Levels, Strategic Studies On Youth and Sports, 29, 185. magiran.com/p1521086
مهدی کهندل، افسانه صنعت کاران، آرزو علی کرم، مقایسه کیفیت خواب و وضعیت شناختی سالمندان زن و مرد با سطوح فعالیت بدنی متفاوت. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1394؛ 29: 185. magiran.com/p1521086
Mahdi Kohandel, Afsaneh Sanatkaran, Arezoo Alikaram, The Comparison of Cognition Performance and Sleep Quality in Older Adults with Different Physical Activity Levels, Strategic Studies On Youth and Sports, 2016; 29: 185. magiran.com/p1521086
مهدی کهندل، افسانه صنعت کاران، آرزو علی کرم، "مقایسه کیفیت خواب و وضعیت شناختی سالمندان زن و مرد با سطوح فعالیت بدنی متفاوت"، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان ،29 (1394): 185. magiran.com/p1521086
Mahdi Kohandel, Afsaneh Sanatkaran, Arezoo Alikaram, "The Comparison of Cognition Performance and Sleep Quality in Older Adults with Different Physical Activity Levels", Strategic Studies On Youth and Sports no. 29 (2016): 185. magiran.com/p1521086
مهدی کهندل، افسانه صنعت کاران، آرزو علی کرم، (1394). 'مقایسه کیفیت خواب و وضعیت شناختی سالمندان زن و مرد با سطوح فعالیت بدنی متفاوت'، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 29، صص.185. magiran.com/p1521086
Mahdi Kohandel, Afsaneh Sanatkaran, Arezoo Alikaram, (2016). 'The Comparison of Cognition Performance and Sleep Quality in Older Adults with Different Physical Activity Levels', Strategic Studies On Youth and Sports, 29, pp.185. magiran.com/p1521086
مهدی کهندل؛ افسانه صنعت کاران؛ آرزو علی کرم. "مقایسه کیفیت خواب و وضعیت شناختی سالمندان زن و مرد با سطوح فعالیت بدنی متفاوت". فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 29 ، 1394، 185. magiran.com/p1521086
Mahdi Kohandel; Afsaneh Sanatkaran; Arezoo Alikaram. "The Comparison of Cognition Performance and Sleep Quality in Older Adults with Different Physical Activity Levels", Strategic Studies On Youth and Sports, 29, 2016, 185. magiran.com/p1521086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال