ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا مولایی، عبدالحسین دلیمی، مهدی محبعلی، ذبیح الله زارعی، بهنام محمدی قلعه بین، بهناز آخوندی، امر الله آذرم، (1395). بررسی لیشمانیوز احشایی در سگ‬های خانگی فاقد علائم و دارای علائم بالینی در شهرستان مشکین شهر، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16(59)، 105-115. magiran.com/p1521645
Soheila Molaei, Abdolhosein Dalimi, Mehdi Mohebali, Zabihollah Zareii, Behnam Mohamadi, Behnaz Akhondi, Amrollah Azarm, (2016). Study of Canine Visceral Leishmaniasis in Symptomatic and Asymptomatic Domestic Dogs in Meshkinshahr City, Iran, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16(59), 105-115. magiran.com/p1521645
سهیلا مولایی، عبدالحسین دلیمی، مهدی محبعلی، ذبیح الله زارعی، بهنام محمدی قلعه بین، بهناز آخوندی، امر الله آذرم، بررسی لیشمانیوز احشایی در سگ‬های خانگی فاقد علائم و دارای علائم بالینی در شهرستان مشکین شهر. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1395؛ 16(59): 105-115. magiran.com/p1521645
Soheila Molaei, Abdolhosein Dalimi, Mehdi Mohebali, Zabihollah Zareii, Behnam Mohamadi, Behnaz Akhondi, Amrollah Azarm, Study of Canine Visceral Leishmaniasis in Symptomatic and Asymptomatic Domestic Dogs in Meshkinshahr City, Iran, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2016; 16(59): 105-115. magiran.com/p1521645
سهیلا مولایی، عبدالحسین دلیمی، مهدی محبعلی، ذبیح الله زارعی، بهنام محمدی قلعه بین، بهناز آخوندی، امر الله آذرم، "بررسی لیشمانیوز احشایی در سگ‬های خانگی فاقد علائم و دارای علائم بالینی در شهرستان مشکین شهر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 16، شماره 59 (1395): 105-115. magiran.com/p1521645
Soheila Molaei, Abdolhosein Dalimi, Mehdi Mohebali, Zabihollah Zareii, Behnam Mohamadi, Behnaz Akhondi, Amrollah Azarm, "Study of Canine Visceral Leishmaniasis in Symptomatic and Asymptomatic Domestic Dogs in Meshkinshahr City, Iran", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 16, no.59 (2016): 105-115. magiran.com/p1521645
سهیلا مولایی، عبدالحسین دلیمی، مهدی محبعلی، ذبیح الله زارعی، بهنام محمدی قلعه بین، بهناز آخوندی، امر الله آذرم، (1395). 'بررسی لیشمانیوز احشایی در سگ‬های خانگی فاقد علائم و دارای علائم بالینی در شهرستان مشکین شهر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16(59)، صص.105-115. magiran.com/p1521645
Soheila Molaei, Abdolhosein Dalimi, Mehdi Mohebali, Zabihollah Zareii, Behnam Mohamadi, Behnaz Akhondi, Amrollah Azarm, (2016). 'Study of Canine Visceral Leishmaniasis in Symptomatic and Asymptomatic Domestic Dogs in Meshkinshahr City, Iran', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16(59), pp.105-115. magiran.com/p1521645
سهیلا مولایی؛ عبدالحسین دلیمی؛ مهدی محبعلی؛ ذبیح الله زارعی؛ بهنام محمدی قلعه بین؛ بهناز آخوندی؛ امر الله آذرم. "بررسی لیشمانیوز احشایی در سگ‬های خانگی فاقد علائم و دارای علائم بالینی در شهرستان مشکین شهر". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16 ،59 ، 1395، 105-115. magiran.com/p1521645
Soheila Molaei; Abdolhosein Dalimi; Mehdi Mohebali; Zabihollah Zareii; Behnam Mohamadi; Behnaz Akhondi; Amrollah Azarm. "Study of Canine Visceral Leishmaniasis in Symptomatic and Asymptomatic Domestic Dogs in Meshkinshahr City, Iran", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16, 59, 2016, 105-115. magiran.com/p1521645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال