ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحیده جلیلی، زهرا اشرفی، رسول انتظار مهدی، حمیدرضا خلخالی، جعفر نوروززاده ، (1394). بررسی ید دفعی ادرار در دوران بارداری در مناطق شهری شهرستان ارومیه در سال1392، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(11)، 1076-1083. magiran.com/p1522533
V. Jalili, Z. Ashrafi, R. Enezaremahdi, Hr Khalkhali, J. Nouroozzade, (2016). Evaluation of Urinary Iodine Excretion during Gestation in Urban Residents of Urmia County, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(11), 1076-1083. magiran.com/p1522533
وحیده جلیلی، زهرا اشرفی، رسول انتظار مهدی، حمیدرضا خلخالی، جعفر نوروززاده ، بررسی ید دفعی ادرار در دوران بارداری در مناطق شهری شهرستان ارومیه در سال1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1394؛ 23(11): 1076-1083. magiran.com/p1522533
V. Jalili, Z. Ashrafi, R. Enezaremahdi, Hr Khalkhali, J. Nouroozzade, Evaluation of Urinary Iodine Excretion during Gestation in Urban Residents of Urmia County, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2016; 23(11): 1076-1083. magiran.com/p1522533
وحیده جلیلی، زهرا اشرفی، رسول انتظار مهدی، حمیدرضا خلخالی، جعفر نوروززاده ، "بررسی ید دفعی ادرار در دوران بارداری در مناطق شهری شهرستان ارومیه در سال1392"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23، شماره 11 (1394): 1076-1083. magiran.com/p1522533
V. Jalili, Z. Ashrafi, R. Enezaremahdi, Hr Khalkhali, J. Nouroozzade, "Evaluation of Urinary Iodine Excretion during Gestation in Urban Residents of Urmia County", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 23, no.11 (2016): 1076-1083. magiran.com/p1522533
وحیده جلیلی، زهرا اشرفی، رسول انتظار مهدی، حمیدرضا خلخالی، جعفر نوروززاده ، (1394). 'بررسی ید دفعی ادرار در دوران بارداری در مناطق شهری شهرستان ارومیه در سال1392'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(11)، صص.1076-1083. magiran.com/p1522533
V. Jalili, Z. Ashrafi, R. Enezaremahdi, Hr Khalkhali, J. Nouroozzade, (2016). 'Evaluation of Urinary Iodine Excretion during Gestation in Urban Residents of Urmia County', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(11), pp.1076-1083. magiran.com/p1522533
وحیده جلیلی؛ زهرا اشرفی؛ رسول انتظار مهدی؛ حمیدرضا خلخالی؛ جعفر نوروززاده . "بررسی ید دفعی ادرار در دوران بارداری در مناطق شهری شهرستان ارومیه در سال1392". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23 ،11 ، 1394، 1076-1083. magiran.com/p1522533
V. Jalili; Z. Ashrafi; R. Enezaremahdi; Hr Khalkhali; J. Nouroozzade. "Evaluation of Urinary Iodine Excretion during Gestation in Urban Residents of Urmia County", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23, 11, 2016, 1076-1083. magiran.com/p1522533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال