ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن مصلی نژاد، رضا آویزه، محمدرضا تابنده، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، (1394). تعیین سطح سرمی مس در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز، فصلنامه دامپزشکی ایران، 11(49)، 78-86. magiran.com/p1522815
B. Mosallanejad, R. Avizeh, M. Tabandeh, M. Razi Jalali, M. Pourmahdi, (2016). Determination of the serum copper level in urban and rural dogs of Ahvaz district, Iranian Veterinary Journal, 11(49), 78-86. magiran.com/p1522815
بهمن مصلی نژاد، رضا آویزه، محمدرضا تابنده، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، تعیین سطح سرمی مس در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1394؛ 11(49): 78-86. magiran.com/p1522815
B. Mosallanejad, R. Avizeh, M. Tabandeh, M. Razi Jalali, M. Pourmahdi, Determination of the serum copper level in urban and rural dogs of Ahvaz district, Iranian Veterinary Journal, 2016; 11(49): 78-86. magiran.com/p1522815
بهمن مصلی نژاد، رضا آویزه، محمدرضا تابنده، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، "تعیین سطح سرمی مس در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز"، فصلنامه دامپزشکی ایران 11، شماره 49 (1394): 78-86. magiran.com/p1522815
B. Mosallanejad, R. Avizeh, M. Tabandeh, M. Razi Jalali, M. Pourmahdi, "Determination of the serum copper level in urban and rural dogs of Ahvaz district", Iranian Veterinary Journal 11, no.49 (2016): 78-86. magiran.com/p1522815
بهمن مصلی نژاد، رضا آویزه، محمدرضا تابنده، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، (1394). 'تعیین سطح سرمی مس در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 11(49)، صص.78-86. magiran.com/p1522815
B. Mosallanejad, R. Avizeh, M. Tabandeh, M. Razi Jalali, M. Pourmahdi, (2016). 'Determination of the serum copper level in urban and rural dogs of Ahvaz district', Iranian Veterinary Journal, 11(49), pp.78-86. magiran.com/p1522815
بهمن مصلی نژاد؛ رضا آویزه؛ محمدرضا تابنده؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی. "تعیین سطح سرمی مس در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز". فصلنامه دامپزشکی ایران، 11 ،49 ، 1394، 78-86. magiran.com/p1522815
B. Mosallanejad; R. Avizeh; M. Tabandeh; M. Razi Jalali; M. Pourmahdi. "Determination of the serum copper level in urban and rural dogs of Ahvaz district", Iranian Veterinary Journal, 11, 49, 2016, 78-86. magiran.com/p1522815
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال