ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه یوسف زاده، مهین اسماعیلی درمیان ، محمدرضا اسدی یونسی، محمدتقی شاکری، (1395). تاثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1393، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(2)، 89-98. magiran.com/p1522852
Sedigheh Yousefzadeh, Mahin Esmaeili Darmian , Mohammad Reza Asadi Yoonesi, Mohammad Taghi Shakeri, (2016). Investigating the Effect of Optimism Training during Pregnancy on Attitude and Mode of Delivery in Nulliparous Women Referred to Health Centers of Mashhad, 2014, Journal of Arak University of Medical Sciences, 19(2), 89-98. magiran.com/p1522852
صدیقه یوسف زاده، مهین اسماعیلی درمیان ، محمدرضا اسدی یونسی، محمدتقی شاکری، تاثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1395؛ 19(2): 89-98. magiran.com/p1522852
Sedigheh Yousefzadeh, Mahin Esmaeili Darmian , Mohammad Reza Asadi Yoonesi, Mohammad Taghi Shakeri, Investigating the Effect of Optimism Training during Pregnancy on Attitude and Mode of Delivery in Nulliparous Women Referred to Health Centers of Mashhad, 2014, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2016; 19(2): 89-98. magiran.com/p1522852
صدیقه یوسف زاده، مهین اسماعیلی درمیان ، محمدرضا اسدی یونسی، محمدتقی شاکری، "تاثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1393"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 19، شماره 2 (1395): 89-98. magiran.com/p1522852
Sedigheh Yousefzadeh, Mahin Esmaeili Darmian , Mohammad Reza Asadi Yoonesi, Mohammad Taghi Shakeri, "Investigating the Effect of Optimism Training during Pregnancy on Attitude and Mode of Delivery in Nulliparous Women Referred to Health Centers of Mashhad, 2014", Journal of Arak University of Medical Sciences 19, no.2 (2016): 89-98. magiran.com/p1522852
صدیقه یوسف زاده، مهین اسماعیلی درمیان ، محمدرضا اسدی یونسی، محمدتقی شاکری، (1395). 'تاثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1393'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(2)، صص.89-98. magiran.com/p1522852
Sedigheh Yousefzadeh, Mahin Esmaeili Darmian , Mohammad Reza Asadi Yoonesi, Mohammad Taghi Shakeri, (2016). 'Investigating the Effect of Optimism Training during Pregnancy on Attitude and Mode of Delivery in Nulliparous Women Referred to Health Centers of Mashhad, 2014', Journal of Arak University of Medical Sciences, 19(2), pp.89-98. magiran.com/p1522852
صدیقه یوسف زاده؛ مهین اسماعیلی درمیان ؛ محمدرضا اسدی یونسی؛ محمدتقی شاکری. "تاثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1393". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19 ،2 ، 1395، 89-98. magiran.com/p1522852
Sedigheh Yousefzadeh; Mahin Esmaeili Darmian ; Mohammad Reza Asadi Yoonesi; Mohammad Taghi Shakeri. "Investigating the Effect of Optimism Training during Pregnancy on Attitude and Mode of Delivery in Nulliparous Women Referred to Health Centers of Mashhad, 2014", Journal of Arak University of Medical Sciences, 19, 2, 2016, 89-98. magiran.com/p1522852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال