ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا عبدالهی پور، محمود مانی، (1394). بررسی اثر صدمه بر مشخصات ائرودینامیکی بال با در نظر گرفتن آثار جریان سه بعدی، دو فصلنامه دانش و فناوری هوافضا، 4(2)، 7-19. magiran.com/p1522973
Soheila Abdolahi Poor, Mahmoud Mani, (2015). The effect of the damage on the aerodynamic characteristics of wing with respect to the three-dimensional effects, Aerospace Science and Technology Journal, 4(2), 7-19. magiran.com/p1522973
سهیلا عبدالهی پور، محمود مانی، بررسی اثر صدمه بر مشخصات ائرودینامیکی بال با در نظر گرفتن آثار جریان سه بعدی. دو فصلنامه دانش و فناوری هوافضا، 1394؛ 4(2): 7-19. magiran.com/p1522973
Soheila Abdolahi Poor, Mahmoud Mani, The effect of the damage on the aerodynamic characteristics of wing with respect to the three-dimensional effects, Aerospace Science and Technology Journal, 2015; 4(2): 7-19. magiran.com/p1522973
سهیلا عبدالهی پور، محمود مانی، "بررسی اثر صدمه بر مشخصات ائرودینامیکی بال با در نظر گرفتن آثار جریان سه بعدی"، دو فصلنامه دانش و فناوری هوافضا 4، شماره 2 (1394): 7-19. magiran.com/p1522973
Soheila Abdolahi Poor, Mahmoud Mani, "The effect of the damage on the aerodynamic characteristics of wing with respect to the three-dimensional effects", Aerospace Science and Technology Journal 4, no.2 (2015): 7-19. magiran.com/p1522973
سهیلا عبدالهی پور، محمود مانی، (1394). 'بررسی اثر صدمه بر مشخصات ائرودینامیکی بال با در نظر گرفتن آثار جریان سه بعدی'، دو فصلنامه دانش و فناوری هوافضا، 4(2)، صص.7-19. magiran.com/p1522973
Soheila Abdolahi Poor, Mahmoud Mani, (2015). 'The effect of the damage on the aerodynamic characteristics of wing with respect to the three-dimensional effects', Aerospace Science and Technology Journal, 4(2), pp.7-19. magiran.com/p1522973
سهیلا عبدالهی پور؛ محمود مانی. "بررسی اثر صدمه بر مشخصات ائرودینامیکی بال با در نظر گرفتن آثار جریان سه بعدی". دو فصلنامه دانش و فناوری هوافضا، 4 ،2 ، 1394، 7-19. magiran.com/p1522973
Soheila Abdolahi Poor; Mahmoud Mani. "The effect of the damage on the aerodynamic characteristics of wing with respect to the three-dimensional effects", Aerospace Science and Technology Journal, 4, 2, 2015, 7-19. magiran.com/p1522973
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال