ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا وطن خواه، سهیل سیفی راد، عصمت دلیریان مقدم، شیوا یارمحمدی، محمدرضا وطن خواه، (1395). طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزشی تعیین سن بارداری، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7(1)، 22. magiran.com/p1523215
Roya Vatankhah, Sohiel Seify Rad, Esmat Dalirian Moghadam, Shiva Yarmahammady, Mohammad Reza Vatankhah, (2016). Design and Implement the Educational Software for Pregnancy age Determination, Educational Developement of Jundishapur, 7(1), 22. magiran.com/p1523215
رویا وطن خواه، سهیل سیفی راد، عصمت دلیریان مقدم، شیوا یارمحمدی، محمدرضا وطن خواه، طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزشی تعیین سن بارداری. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1395؛ 7(1): 22. magiran.com/p1523215
Roya Vatankhah, Sohiel Seify Rad, Esmat Dalirian Moghadam, Shiva Yarmahammady, Mohammad Reza Vatankhah, Design and Implement the Educational Software for Pregnancy age Determination, Educational Developement of Jundishapur, 2016; 7(1): 22. magiran.com/p1523215
رویا وطن خواه، سهیل سیفی راد، عصمت دلیریان مقدم، شیوا یارمحمدی، محمدرضا وطن خواه، "طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزشی تعیین سن بارداری"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 7، شماره 1 (1395): 22. magiran.com/p1523215
Roya Vatankhah, Sohiel Seify Rad, Esmat Dalirian Moghadam, Shiva Yarmahammady, Mohammad Reza Vatankhah, "Design and Implement the Educational Software for Pregnancy age Determination", Educational Developement of Jundishapur 7, no.1 (2016): 22. magiran.com/p1523215
رویا وطن خواه، سهیل سیفی راد، عصمت دلیریان مقدم، شیوا یارمحمدی، محمدرضا وطن خواه، (1395). 'طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزشی تعیین سن بارداری'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7(1)، صص.22. magiran.com/p1523215
Roya Vatankhah, Sohiel Seify Rad, Esmat Dalirian Moghadam, Shiva Yarmahammady, Mohammad Reza Vatankhah, (2016). 'Design and Implement the Educational Software for Pregnancy age Determination', Educational Developement of Jundishapur, 7(1), pp.22. magiran.com/p1523215
رویا وطن خواه؛ سهیل سیفی راد؛ عصمت دلیریان مقدم؛ شیوا یارمحمدی؛ محمدرضا وطن خواه. "طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزشی تعیین سن بارداری". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7 ،1 ، 1395، 22. magiran.com/p1523215
Roya Vatankhah; Sohiel Seify Rad; Esmat Dalirian Moghadam; Shiva Yarmahammady; Mohammad Reza Vatankhah. "Design and Implement the Educational Software for Pregnancy age Determination", Educational Developement of Jundishapur, 7, 1, 2016, 22. magiran.com/p1523215
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال