ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید بیاتی، لیلا رهبان، مهدیه بیاتی، الب ارسلان منظمی، محمد شفیعی، البرز جفایی سوق، (1395). نامه به سردبیر، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7(1)، 124. magiran.com/p1523218
Vahid Bayati, Leila Rahban, Mahdiyeh Bayati, Alb Arsalan Monazami, Mohammad Shafiee, Alborz Jafaee Sogh, (2016). Leter to The Editor, Educational Developement of Jundishapur, 7(1), 124. magiran.com/p1523218
وحید بیاتی، لیلا رهبان، مهدیه بیاتی، الب ارسلان منظمی، محمد شفیعی، البرز جفایی سوق، نامه به سردبیر. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1395؛ 7(1): 124. magiran.com/p1523218
Vahid Bayati, Leila Rahban, Mahdiyeh Bayati, Alb Arsalan Monazami, Mohammad Shafiee, Alborz Jafaee Sogh, Leter to The Editor, Educational Developement of Jundishapur, 2016; 7(1): 124. magiran.com/p1523218
وحید بیاتی، لیلا رهبان، مهدیه بیاتی، الب ارسلان منظمی، محمد شفیعی، البرز جفایی سوق، "نامه به سردبیر"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 7، شماره 1 (1395): 124. magiran.com/p1523218
Vahid Bayati, Leila Rahban, Mahdiyeh Bayati, Alb Arsalan Monazami, Mohammad Shafiee, Alborz Jafaee Sogh, "Leter to The Editor", Educational Developement of Jundishapur 7, no.1 (2016): 124. magiran.com/p1523218
وحید بیاتی، لیلا رهبان، مهدیه بیاتی، الب ارسلان منظمی، محمد شفیعی، البرز جفایی سوق، (1395). 'نامه به سردبیر'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7(1)، صص.124. magiran.com/p1523218
Vahid Bayati, Leila Rahban, Mahdiyeh Bayati, Alb Arsalan Monazami, Mohammad Shafiee, Alborz Jafaee Sogh, (2016). 'Leter to The Editor', Educational Developement of Jundishapur, 7(1), pp.124. magiran.com/p1523218
وحید بیاتی؛ لیلا رهبان؛ مهدیه بیاتی؛ الب ارسلان منظمی؛ محمد شفیعی؛ البرز جفایی سوق. "نامه به سردبیر". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7 ،1 ، 1395، 124. magiran.com/p1523218
Vahid Bayati; Leila Rahban; Mahdiyeh Bayati; Alb Arsalan Monazami; Mohammad Shafiee; Alborz Jafaee Sogh. "Leter to The Editor", Educational Developement of Jundishapur, 7, 1, 2016, 124. magiran.com/p1523218
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال