ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا گیلاوند، غلامحسین برکت، محمد حسین پور، (1395). بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1393، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7(1)، 64. magiran.com/p1523231
Abdolreza Gilavand, Gholamhossein Barekat, Mohammad Hosseinpour, (2016). The Incentives of Choosing the Field of Study by Dental Students at Autonomous Campus in Ahvaz Jundishapur University of Medical Science in 2015, Educational Developement of Jundishapur, 7(1), 64. magiran.com/p1523231
عبدالرضا گیلاوند، غلامحسین برکت، محمد حسین پور، بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1393. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1395؛ 7(1): 64. magiran.com/p1523231
Abdolreza Gilavand, Gholamhossein Barekat, Mohammad Hosseinpour, The Incentives of Choosing the Field of Study by Dental Students at Autonomous Campus in Ahvaz Jundishapur University of Medical Science in 2015, Educational Developement of Jundishapur, 2016; 7(1): 64. magiran.com/p1523231
عبدالرضا گیلاوند، غلامحسین برکت، محمد حسین پور، "بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1393"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 7، شماره 1 (1395): 64. magiran.com/p1523231
Abdolreza Gilavand, Gholamhossein Barekat, Mohammad Hosseinpour, "The Incentives of Choosing the Field of Study by Dental Students at Autonomous Campus in Ahvaz Jundishapur University of Medical Science in 2015", Educational Developement of Jundishapur 7, no.1 (2016): 64. magiran.com/p1523231
عبدالرضا گیلاوند، غلامحسین برکت، محمد حسین پور، (1395). 'بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1393'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7(1)، صص.64. magiran.com/p1523231
Abdolreza Gilavand, Gholamhossein Barekat, Mohammad Hosseinpour, (2016). 'The Incentives of Choosing the Field of Study by Dental Students at Autonomous Campus in Ahvaz Jundishapur University of Medical Science in 2015', Educational Developement of Jundishapur, 7(1), pp.64. magiran.com/p1523231
عبدالرضا گیلاوند؛ غلامحسین برکت؛ محمد حسین پور. "بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1393". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7 ،1 ، 1395، 64. magiran.com/p1523231
Abdolreza Gilavand; Gholamhossein Barekat; Mohammad Hosseinpour. "The Incentives of Choosing the Field of Study by Dental Students at Autonomous Campus in Ahvaz Jundishapur University of Medical Science in 2015", Educational Developement of Jundishapur, 7, 1, 2016, 64. magiran.com/p1523231
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال