ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی سیاح برگرد، علیرضا اولی، سید عابدین حسینی آهنگری، سیده فاطمه معاشی، احمد حیدری، (1395). بررسی رابطه ی میزان استفاده از تلفن همراه با سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7(1)، 57. magiran.com/p1523233
Mehdi Sayyah Bargard, Alireza Olapour, Syed Abedin Hoseini Ahangari, Seyedeh Fatemeh Maashi, Ahmad Heidari, (2016). Examine the Relationship Between Mobile Phone Usage and Psychological Health and Academic Success among Medical Students, Educational Developement of Jundishapur, 7(1), 57. magiran.com/p1523233
مهدی سیاح برگرد، علیرضا اولی، سید عابدین حسینی آهنگری، سیده فاطمه معاشی، احمد حیدری، بررسی رابطه ی میزان استفاده از تلفن همراه با سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1395؛ 7(1): 57. magiran.com/p1523233
Mehdi Sayyah Bargard, Alireza Olapour, Syed Abedin Hoseini Ahangari, Seyedeh Fatemeh Maashi, Ahmad Heidari, Examine the Relationship Between Mobile Phone Usage and Psychological Health and Academic Success among Medical Students, Educational Developement of Jundishapur, 2016; 7(1): 57. magiran.com/p1523233
مهدی سیاح برگرد، علیرضا اولی، سید عابدین حسینی آهنگری، سیده فاطمه معاشی، احمد حیدری، "بررسی رابطه ی میزان استفاده از تلفن همراه با سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 7، شماره 1 (1395): 57. magiran.com/p1523233
Mehdi Sayyah Bargard, Alireza Olapour, Syed Abedin Hoseini Ahangari, Seyedeh Fatemeh Maashi, Ahmad Heidari, "Examine the Relationship Between Mobile Phone Usage and Psychological Health and Academic Success among Medical Students", Educational Developement of Jundishapur 7, no.1 (2016): 57. magiran.com/p1523233
مهدی سیاح برگرد، علیرضا اولی، سید عابدین حسینی آهنگری، سیده فاطمه معاشی، احمد حیدری، (1395). 'بررسی رابطه ی میزان استفاده از تلفن همراه با سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7(1)، صص.57. magiran.com/p1523233
Mehdi Sayyah Bargard, Alireza Olapour, Syed Abedin Hoseini Ahangari, Seyedeh Fatemeh Maashi, Ahmad Heidari, (2016). 'Examine the Relationship Between Mobile Phone Usage and Psychological Health and Academic Success among Medical Students', Educational Developement of Jundishapur, 7(1), pp.57. magiran.com/p1523233
مهدی سیاح برگرد؛ علیرضا اولی؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ سیده فاطمه معاشی؛ احمد حیدری. "بررسی رابطه ی میزان استفاده از تلفن همراه با سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 7 ،1 ، 1395، 57. magiran.com/p1523233
Mehdi Sayyah Bargard; Alireza Olapour; Syed Abedin Hoseini Ahangari; Seyedeh Fatemeh Maashi; Ahmad Heidari. "Examine the Relationship Between Mobile Phone Usage and Psychological Health and Academic Success among Medical Students", Educational Developement of Jundishapur, 7, 1, 2016, 57. magiran.com/p1523233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال