ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سامره نجفی، محمدرضا عبداللهی، حسن ساری خانی، سید سعید موسوی، (1394). اثر محیط کشت حاوی تخمدان روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی درکشت بساک ارقام مختلف خیار (Cucumis Sativus L.)، فصلنامه تولیدات گیاهی، 38(4)، 105-116. magiran.com/p1523441
S. Najafi, M.R. Abdollahi, H. Sari Khani, S.S. Moosavi, (2016). Effect of Ovary Conditioned Medium on Callogenesis and Gametic Embryogenesis in another Culture of Different Cultivars of Cucumber (Cucumis Sativus L.), The Plant Production, 38(4), 105-116. magiran.com/p1523441
سامره نجفی، محمدرضا عبداللهی، حسن ساری خانی، سید سعید موسوی، اثر محیط کشت حاوی تخمدان روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی درکشت بساک ارقام مختلف خیار (Cucumis Sativus L.). فصلنامه تولیدات گیاهی، 1394؛ 38(4): 105-116. magiran.com/p1523441
S. Najafi, M.R. Abdollahi, H. Sari Khani, S.S. Moosavi, Effect of Ovary Conditioned Medium on Callogenesis and Gametic Embryogenesis in another Culture of Different Cultivars of Cucumber (Cucumis Sativus L.), The Plant Production, 2016; 38(4): 105-116. magiran.com/p1523441
سامره نجفی، محمدرضا عبداللهی، حسن ساری خانی، سید سعید موسوی، "اثر محیط کشت حاوی تخمدان روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی درکشت بساک ارقام مختلف خیار (Cucumis Sativus L.)"، فصلنامه تولیدات گیاهی 38، شماره 4 (1394): 105-116. magiran.com/p1523441
S. Najafi, M.R. Abdollahi, H. Sari Khani, S.S. Moosavi, "Effect of Ovary Conditioned Medium on Callogenesis and Gametic Embryogenesis in another Culture of Different Cultivars of Cucumber (Cucumis Sativus L.)", The Plant Production 38, no.4 (2016): 105-116. magiran.com/p1523441
سامره نجفی، محمدرضا عبداللهی، حسن ساری خانی، سید سعید موسوی، (1394). 'اثر محیط کشت حاوی تخمدان روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی درکشت بساک ارقام مختلف خیار (Cucumis Sativus L.)'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 38(4)، صص.105-116. magiran.com/p1523441
S. Najafi, M.R. Abdollahi, H. Sari Khani, S.S. Moosavi, (2016). 'Effect of Ovary Conditioned Medium on Callogenesis and Gametic Embryogenesis in another Culture of Different Cultivars of Cucumber (Cucumis Sativus L.)', The Plant Production, 38(4), pp.105-116. magiran.com/p1523441
سامره نجفی؛ محمدرضا عبداللهی؛ حسن ساری خانی؛ سید سعید موسوی. "اثر محیط کشت حاوی تخمدان روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی درکشت بساک ارقام مختلف خیار (Cucumis Sativus L.)". فصلنامه تولیدات گیاهی، 38 ،4 ، 1394، 105-116. magiran.com/p1523441
S. Najafi; M.R. Abdollahi; H. Sari Khani; S.S. Moosavi. "Effect of Ovary Conditioned Medium on Callogenesis and Gametic Embryogenesis in another Culture of Different Cultivars of Cucumber (Cucumis Sativus L.)", The Plant Production, 38, 4, 2016, 105-116. magiran.com/p1523441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال