ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه حکمت، الهام سادات مرتضوی، محمدحسین حقیقی، سید فرزاد حسینی، (1394). بررسی شیوع و شدت افکار خودکشی در زنان تحت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی اهواز در سال 1391، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 7(4)، 7. magiran.com/p1523602
Khadije Hekmat, Elhamsadat Mortazavi, Mohammad Hosein Haghighi, Seied Farzad Hoseini, (2016). Survey of Prevalence and Severity of Suicidal Ideation in Women With Spouse Abuse Referred to Ahvaz Forensic Medicine Center in 2013, Journal of zabol university of medical sciences and health services, 7(4), 7. magiran.com/p1523602
خدیجه حکمت، الهام سادات مرتضوی، محمدحسین حقیقی، سید فرزاد حسینی، بررسی شیوع و شدت افکار خودکشی در زنان تحت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی اهواز در سال 1391. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 1394؛ 7(4): 7. magiran.com/p1523602
Khadije Hekmat, Elhamsadat Mortazavi, Mohammad Hosein Haghighi, Seied Farzad Hoseini, Survey of Prevalence and Severity of Suicidal Ideation in Women With Spouse Abuse Referred to Ahvaz Forensic Medicine Center in 2013, Journal of zabol university of medical sciences and health services, 2016; 7(4): 7. magiran.com/p1523602
خدیجه حکمت، الهام سادات مرتضوی، محمدحسین حقیقی، سید فرزاد حسینی، "بررسی شیوع و شدت افکار خودکشی در زنان تحت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی اهواز در سال 1391"، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 7، شماره 4 (1394): 7. magiran.com/p1523602
Khadije Hekmat, Elhamsadat Mortazavi, Mohammad Hosein Haghighi, Seied Farzad Hoseini, "Survey of Prevalence and Severity of Suicidal Ideation in Women With Spouse Abuse Referred to Ahvaz Forensic Medicine Center in 2013", Journal of zabol university of medical sciences and health services 7, no.4 (2016): 7. magiran.com/p1523602
خدیجه حکمت، الهام سادات مرتضوی، محمدحسین حقیقی، سید فرزاد حسینی، (1394). 'بررسی شیوع و شدت افکار خودکشی در زنان تحت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی اهواز در سال 1391'، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 7(4)، صص.7. magiran.com/p1523602
Khadije Hekmat, Elhamsadat Mortazavi, Mohammad Hosein Haghighi, Seied Farzad Hoseini, (2016). 'Survey of Prevalence and Severity of Suicidal Ideation in Women With Spouse Abuse Referred to Ahvaz Forensic Medicine Center in 2013', Journal of zabol university of medical sciences and health services, 7(4), pp.7. magiran.com/p1523602
خدیجه حکمت؛ الهام سادات مرتضوی؛ محمدحسین حقیقی؛ سید فرزاد حسینی. "بررسی شیوع و شدت افکار خودکشی در زنان تحت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی اهواز در سال 1391". فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 7 ،4 ، 1394، 7. magiran.com/p1523602
Khadije Hekmat; Elhamsadat Mortazavi; Mohammad Hosein Haghighi; Seied Farzad Hoseini. "Survey of Prevalence and Severity of Suicidal Ideation in Women With Spouse Abuse Referred to Ahvaz Forensic Medicine Center in 2013", Journal of zabol university of medical sciences and health services, 7, 4, 2016, 7. magiran.com/p1523602
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال