ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم گل محمدی، محمد جواد نمازی، (1395). ارتباط پلی مورفیسم کدون V57I ژن AURKA با سرطان پستان در بیماران شهر سبزوار، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(135)، 43-50. magiran.com/p1523889
Rahim Golmohammadi, Mohammdjavad Namazi, (2016). Relationship between Allelic Polymorphism Codon V57I of AURKA Gene and Breast Cancer, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(135), 43-50. magiran.com/p1523889
رحیم گل محمدی، محمد جواد نمازی، ارتباط پلی مورفیسم کدون V57I ژن AURKA با سرطان پستان در بیماران شهر سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1395؛ 26(135): 43-50. magiran.com/p1523889
Rahim Golmohammadi, Mohammdjavad Namazi, Relationship between Allelic Polymorphism Codon V57I of AURKA Gene and Breast Cancer, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2016; 26(135): 43-50. magiran.com/p1523889
رحیم گل محمدی، محمد جواد نمازی، "ارتباط پلی مورفیسم کدون V57I ژن AURKA با سرطان پستان در بیماران شهر سبزوار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 135 (1395): 43-50. magiran.com/p1523889
Rahim Golmohammadi, Mohammdjavad Namazi, "Relationship between Allelic Polymorphism Codon V57I of AURKA Gene and Breast Cancer", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.135 (2016): 43-50. magiran.com/p1523889
رحیم گل محمدی، محمد جواد نمازی، (1395). 'ارتباط پلی مورفیسم کدون V57I ژن AURKA با سرطان پستان در بیماران شهر سبزوار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(135)، صص.43-50. magiran.com/p1523889
Rahim Golmohammadi, Mohammdjavad Namazi, (2016). 'Relationship between Allelic Polymorphism Codon V57I of AURKA Gene and Breast Cancer', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(135), pp.43-50. magiran.com/p1523889
رحیم گل محمدی؛ محمد جواد نمازی. "ارتباط پلی مورفیسم کدون V57I ژن AURKA با سرطان پستان در بیماران شهر سبزوار". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،135 ، 1395، 43-50. magiran.com/p1523889
Rahim Golmohammadi; Mohammdjavad Namazi. "Relationship between Allelic Polymorphism Codon V57I of AURKA Gene and Breast Cancer", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 135, 2016, 43-50. magiran.com/p1523889
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال