ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکوفه بنکداران، ناصر شعیبی، (1395). آیا رابطه ای بین سطح فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن 1 با رتینوپاتی دیابتی و شدت آن در بیماران دیابتی نوع دو وجود دارد؟، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 58(10)، 603-610. magiran.com/p1524472
Shokoufeh Bonakdaran, Naser Shoeibi, (2016). Is Plasminogen activator inhibitor-1 associated with diabetic retinopathy and its severity in type 2 diabetic patients?, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 58(10), 603-610. magiran.com/p1524472
شکوفه بنکداران، ناصر شعیبی، آیا رابطه ای بین سطح فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن 1 با رتینوپاتی دیابتی و شدت آن در بیماران دیابتی نوع دو وجود دارد؟. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1395؛ 58(10): 603-610. magiran.com/p1524472
Shokoufeh Bonakdaran, Naser Shoeibi, Is Plasminogen activator inhibitor-1 associated with diabetic retinopathy and its severity in type 2 diabetic patients?, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2016; 58(10): 603-610. magiran.com/p1524472
شکوفه بنکداران، ناصر شعیبی، "آیا رابطه ای بین سطح فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن 1 با رتینوپاتی دیابتی و شدت آن در بیماران دیابتی نوع دو وجود دارد؟"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 58، شماره 10 (1395): 603-610. magiran.com/p1524472
Shokoufeh Bonakdaran, Naser Shoeibi, "Is Plasminogen activator inhibitor-1 associated with diabetic retinopathy and its severity in type 2 diabetic patients?", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 58, no.10 (2016): 603-610. magiran.com/p1524472
شکوفه بنکداران، ناصر شعیبی، (1395). 'آیا رابطه ای بین سطح فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن 1 با رتینوپاتی دیابتی و شدت آن در بیماران دیابتی نوع دو وجود دارد؟'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 58(10)، صص.603-610. magiran.com/p1524472
Shokoufeh Bonakdaran, Naser Shoeibi, (2016). 'Is Plasminogen activator inhibitor-1 associated with diabetic retinopathy and its severity in type 2 diabetic patients?', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 58(10), pp.603-610. magiran.com/p1524472
شکوفه بنکداران؛ ناصر شعیبی. "آیا رابطه ای بین سطح فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن 1 با رتینوپاتی دیابتی و شدت آن در بیماران دیابتی نوع دو وجود دارد؟". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 58 ،10 ، 1395، 603-610. magiran.com/p1524472
Shokoufeh Bonakdaran; Naser Shoeibi. "Is Plasminogen activator inhibitor-1 associated with diabetic retinopathy and its severity in type 2 diabetic patients?", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 58, 10, 2016, 603-610. magiran.com/p1524472
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال