ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کورش بنی هاشمیان، عبدالزهرا نعامی، یدالله زرگر، نسرین ارشدی، ایران داودی، (1395). رابطه تنظیم شناختی- هیجانی و رشد پس از سانحه در بیماران زن و مرد مبتلا به هپاتیت B، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13(4)، 602-608. magiran.com/p1524507
Kourosh Banihashemian, Abdozahra Naami, Yadollah Zargar, Nasrin Arshadi, Iran Davoodi, (2016). Investigation of the Relationship between Cognitive Emotional Regulation and Posttraumatic Growth in Men and Women with Hepatitis B, Journal of Research in Behavioural Sciences, 13(4), 602-608. magiran.com/p1524507
کورش بنی هاشمیان، عبدالزهرا نعامی، یدالله زرگر، نسرین ارشدی، ایران داودی، رابطه تنظیم شناختی- هیجانی و رشد پس از سانحه در بیماران زن و مرد مبتلا به هپاتیت B. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1395؛ 13(4): 602-608. magiran.com/p1524507
Kourosh Banihashemian, Abdozahra Naami, Yadollah Zargar, Nasrin Arshadi, Iran Davoodi, Investigation of the Relationship between Cognitive Emotional Regulation and Posttraumatic Growth in Men and Women with Hepatitis B, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2016; 13(4): 602-608. magiran.com/p1524507
کورش بنی هاشمیان، عبدالزهرا نعامی، یدالله زرگر، نسرین ارشدی، ایران داودی، "رابطه تنظیم شناختی- هیجانی و رشد پس از سانحه در بیماران زن و مرد مبتلا به هپاتیت B"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 13، شماره 4 (1395): 602-608. magiran.com/p1524507
Kourosh Banihashemian, Abdozahra Naami, Yadollah Zargar, Nasrin Arshadi, Iran Davoodi, "Investigation of the Relationship between Cognitive Emotional Regulation and Posttraumatic Growth in Men and Women with Hepatitis B", Journal of Research in Behavioural Sciences 13, no.4 (2016): 602-608. magiran.com/p1524507
کورش بنی هاشمیان، عبدالزهرا نعامی، یدالله زرگر، نسرین ارشدی، ایران داودی، (1395). 'رابطه تنظیم شناختی- هیجانی و رشد پس از سانحه در بیماران زن و مرد مبتلا به هپاتیت B'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13(4)، صص.602-608. magiran.com/p1524507
Kourosh Banihashemian, Abdozahra Naami, Yadollah Zargar, Nasrin Arshadi, Iran Davoodi, (2016). 'Investigation of the Relationship between Cognitive Emotional Regulation and Posttraumatic Growth in Men and Women with Hepatitis B', Journal of Research in Behavioural Sciences, 13(4), pp.602-608. magiran.com/p1524507
کورش بنی هاشمیان؛ عبدالزهرا نعامی؛ یدالله زرگر؛ نسرین ارشدی؛ ایران داودی. "رابطه تنظیم شناختی- هیجانی و رشد پس از سانحه در بیماران زن و مرد مبتلا به هپاتیت B". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13 ،4 ، 1395، 602-608. magiran.com/p1524507
Kourosh Banihashemian; Abdozahra Naami; Yadollah Zargar; Nasrin Arshadi; Iran Davoodi. "Investigation of the Relationship between Cognitive Emotional Regulation and Posttraumatic Growth in Men and Women with Hepatitis B", Journal of Research in Behavioural Sciences, 13, 4, 2016, 602-608. magiran.com/p1524507
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال