ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد کمایی، سید شمس الدین علیزاده، عبدالرحمن کشوری، زینب خیرخواه، پریسا مشعشعی، (1394). بررسی و مدل سازی اثرات ناشی از آتش سوزی مخزن ذخیره میعانات گازی در حال ساخت یک پالایشگاه، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2(3)، 29-37. magiran.com/p1525335
Mohammad Kamaei, Dr Seyed Shamseddin Alizadeh , Dr Abdorahman Keshvari, Zeynab Kheyr Khah, Parisa Moshashaei, (2015). Investigating and modeling of the effects of condensate storage tank fire in a refinery, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2(3), 29-37. magiran.com/p1525335
محمد کمایی، سید شمس الدین علیزاده، عبدالرحمن کشوری، زینب خیرخواه، پریسا مشعشعی، بررسی و مدل سازی اثرات ناشی از آتش سوزی مخزن ذخیره میعانات گازی در حال ساخت یک پالایشگاه. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1394؛ 2(3): 29-37. magiran.com/p1525335
Mohammad Kamaei, Dr Seyed Shamseddin Alizadeh , Dr Abdorahman Keshvari, Zeynab Kheyr Khah, Parisa Moshashaei, Investigating and modeling of the effects of condensate storage tank fire in a refinery, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2015; 2(3): 29-37. magiran.com/p1525335
محمد کمایی، سید شمس الدین علیزاده، عبدالرحمن کشوری، زینب خیرخواه، پریسا مشعشعی، "بررسی و مدل سازی اثرات ناشی از آتش سوزی مخزن ذخیره میعانات گازی در حال ساخت یک پالایشگاه"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 2، شماره 3 (1394): 29-37. magiran.com/p1525335
Mohammad Kamaei, Dr Seyed Shamseddin Alizadeh , Dr Abdorahman Keshvari, Zeynab Kheyr Khah, Parisa Moshashaei, "Investigating and modeling of the effects of condensate storage tank fire in a refinery", Journal of Occupational Hygiene Engineering 2, no.3 (2015): 29-37. magiran.com/p1525335
محمد کمایی، سید شمس الدین علیزاده، عبدالرحمن کشوری، زینب خیرخواه، پریسا مشعشعی، (1394). 'بررسی و مدل سازی اثرات ناشی از آتش سوزی مخزن ذخیره میعانات گازی در حال ساخت یک پالایشگاه'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2(3)، صص.29-37. magiran.com/p1525335
Mohammad Kamaei, Dr Seyed Shamseddin Alizadeh , Dr Abdorahman Keshvari, Zeynab Kheyr Khah, Parisa Moshashaei, (2015). 'Investigating and modeling of the effects of condensate storage tank fire in a refinery', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2(3), pp.29-37. magiran.com/p1525335
محمد کمایی؛ سید شمس الدین علیزاده؛ عبدالرحمن کشوری؛ زینب خیرخواه؛ پریسا مشعشعی. "بررسی و مدل سازی اثرات ناشی از آتش سوزی مخزن ذخیره میعانات گازی در حال ساخت یک پالایشگاه". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2 ،3 ، 1394، 29-37. magiran.com/p1525335
Mohammad Kamaei; Dr Seyed Shamseddin Alizadeh ; Dr Abdorahman Keshvari; Zeynab Kheyr Khah; Parisa Moshashaei. "Investigating and modeling of the effects of condensate storage tank fire in a refinery", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2, 3, 2015, 29-37. magiran.com/p1525335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال