ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا میری، مریم علی زاده، نرگس معاشری، مرضیه عطایی، میترا مودی، (1395). بررسی تاثیر برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور، فصلنامه سواد سلامت، 1(1)، 53. magiran.com/p1525581
Mohammadreza Miri, Maryam Aizadeh, Narges Moasheri, Marzeyeh Ataee, Mitra Moodi, (2016). The effects of relationship enrichment program on compatibility and marital satisfaction of infertile couples, Journal of Health Literacy, 1(1), 53. magiran.com/p1525581
محمدرضا میری، مریم علی زاده، نرگس معاشری، مرضیه عطایی، میترا مودی، بررسی تاثیر برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور. فصلنامه سواد سلامت، 1395؛ 1(1): 53. magiran.com/p1525581
Mohammadreza Miri, Maryam Aizadeh, Narges Moasheri, Marzeyeh Ataee, Mitra Moodi, The effects of relationship enrichment program on compatibility and marital satisfaction of infertile couples, Journal of Health Literacy, 2016; 1(1): 53. magiran.com/p1525581
محمدرضا میری، مریم علی زاده، نرگس معاشری، مرضیه عطایی، میترا مودی، "بررسی تاثیر برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور"، فصلنامه سواد سلامت 1، شماره 1 (1395): 53. magiran.com/p1525581
Mohammadreza Miri, Maryam Aizadeh, Narges Moasheri, Marzeyeh Ataee, Mitra Moodi, "The effects of relationship enrichment program on compatibility and marital satisfaction of infertile couples", Journal of Health Literacy 1, no.1 (2016): 53. magiran.com/p1525581
محمدرضا میری، مریم علی زاده، نرگس معاشری، مرضیه عطایی، میترا مودی، (1395). 'بررسی تاثیر برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور'، فصلنامه سواد سلامت، 1(1)، صص.53. magiran.com/p1525581
Mohammadreza Miri, Maryam Aizadeh, Narges Moasheri, Marzeyeh Ataee, Mitra Moodi, (2016). 'The effects of relationship enrichment program on compatibility and marital satisfaction of infertile couples', Journal of Health Literacy, 1(1), pp.53. magiran.com/p1525581
محمدرضا میری؛ مریم علی زاده؛ نرگس معاشری؛ مرضیه عطایی؛ میترا مودی. "بررسی تاثیر برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور". فصلنامه سواد سلامت، 1 ،1 ، 1395، 53. magiran.com/p1525581
Mohammadreza Miri; Maryam Aizadeh; Narges Moasheri; Marzeyeh Ataee; Mitra Moodi. "The effects of relationship enrichment program on compatibility and marital satisfaction of infertile couples", Journal of Health Literacy, 1, 1, 2016, 53. magiran.com/p1525581
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال