ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامعباس فلاح قالهری، فهیمه شاکری، (1394). شناسایی روند تغییرات فراوانی وقوع طوفان های تندری در ایران، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 15(38)، 97. magiran.com/p1525736
Gholamabbas Fallah Ghalhari, Fahime Shakeri, (2015). Identification of variations trend of thunder storm Occurrence frequency in Iran, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 15(38), 97. magiran.com/p1525736
غلامعباس فلاح قالهری، فهیمه شاکری، شناسایی روند تغییرات فراوانی وقوع طوفان های تندری در ایران. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1394؛ 15(38): 97. magiran.com/p1525736
Gholamabbas Fallah Ghalhari, Fahime Shakeri, Identification of variations trend of thunder storm Occurrence frequency in Iran, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2015; 15(38): 97. magiran.com/p1525736
غلامعباس فلاح قالهری، فهیمه شاکری، "شناسایی روند تغییرات فراوانی وقوع طوفان های تندری در ایران"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 15، شماره 38 (1394): 97. magiran.com/p1525736
Gholamabbas Fallah Ghalhari, Fahime Shakeri, "Identification of variations trend of thunder storm Occurrence frequency in Iran", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 15, no.38 (2015): 97. magiran.com/p1525736
غلامعباس فلاح قالهری، فهیمه شاکری، (1394). 'شناسایی روند تغییرات فراوانی وقوع طوفان های تندری در ایران'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 15(38)، صص.97. magiran.com/p1525736
Gholamabbas Fallah Ghalhari, Fahime Shakeri, (2015). 'Identification of variations trend of thunder storm Occurrence frequency in Iran', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 15(38), pp.97. magiran.com/p1525736
غلامعباس فلاح قالهری؛ فهیمه شاکری. "شناسایی روند تغییرات فراوانی وقوع طوفان های تندری در ایران". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 15 ،38 ، 1394، 97. magiran.com/p1525736
Gholamabbas Fallah Ghalhari; Fahime Shakeri. "Identification of variations trend of thunder storm Occurrence frequency in Iran", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 15, 38, 2015, 97. magiran.com/p1525736
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال