ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید بهمئی، ناهید حاتم، افشین برهانی حقیقی، فرنیا فیض، ریحانه صدقی، خسرو کشاورز، (1394). بررسی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم درمانی داروهای هپارین و کلگزان در بیماران بستری مبتلا به سکته ی مغزی منجر به فیبریلاسیون دهلیزی، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 6(4)، 69-80. magiran.com/p1526506
Jamshid Bahmei , Nahid Hatam, Afshin Borhani Haghighi, Farnia Feiz, Reihane Sedghi, Khosro Keshavarz, (2016). Evaluation of direct medical and non-medical costs of Unfractionated Heparin and Low Molecular Weight Heparin in Hospitalized Patients with Stroke due to Atrial Fibrillation, Journal of Health Management, 6(4), 69-80. magiran.com/p1526506
جمشید بهمئی، ناهید حاتم، افشین برهانی حقیقی، فرنیا فیض، ریحانه صدقی، خسرو کشاورز، بررسی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم درمانی داروهای هپارین و کلگزان در بیماران بستری مبتلا به سکته ی مغزی منجر به فیبریلاسیون دهلیزی. مجله مدیریت بهداشت و درمان، 1394؛ 6(4): 69-80. magiran.com/p1526506
Jamshid Bahmei , Nahid Hatam, Afshin Borhani Haghighi, Farnia Feiz, Reihane Sedghi, Khosro Keshavarz, Evaluation of direct medical and non-medical costs of Unfractionated Heparin and Low Molecular Weight Heparin in Hospitalized Patients with Stroke due to Atrial Fibrillation, Journal of Health Management, 2016; 6(4): 69-80. magiran.com/p1526506
جمشید بهمئی، ناهید حاتم، افشین برهانی حقیقی، فرنیا فیض، ریحانه صدقی، خسرو کشاورز، "بررسی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم درمانی داروهای هپارین و کلگزان در بیماران بستری مبتلا به سکته ی مغزی منجر به فیبریلاسیون دهلیزی"، مجله مدیریت بهداشت و درمان 6، شماره 4 (1394): 69-80. magiran.com/p1526506
Jamshid Bahmei , Nahid Hatam, Afshin Borhani Haghighi, Farnia Feiz, Reihane Sedghi, Khosro Keshavarz, "Evaluation of direct medical and non-medical costs of Unfractionated Heparin and Low Molecular Weight Heparin in Hospitalized Patients with Stroke due to Atrial Fibrillation", Journal of Health Management 6, no.4 (2016): 69-80. magiran.com/p1526506
جمشید بهمئی، ناهید حاتم، افشین برهانی حقیقی، فرنیا فیض، ریحانه صدقی، خسرو کشاورز، (1394). 'بررسی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم درمانی داروهای هپارین و کلگزان در بیماران بستری مبتلا به سکته ی مغزی منجر به فیبریلاسیون دهلیزی'، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 6(4)، صص.69-80. magiran.com/p1526506
Jamshid Bahmei , Nahid Hatam, Afshin Borhani Haghighi, Farnia Feiz, Reihane Sedghi, Khosro Keshavarz, (2016). 'Evaluation of direct medical and non-medical costs of Unfractionated Heparin and Low Molecular Weight Heparin in Hospitalized Patients with Stroke due to Atrial Fibrillation', Journal of Health Management, 6(4), pp.69-80. magiran.com/p1526506
جمشید بهمئی؛ ناهید حاتم؛ افشین برهانی حقیقی؛ فرنیا فیض؛ ریحانه صدقی؛ خسرو کشاورز. "بررسی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم درمانی داروهای هپارین و کلگزان در بیماران بستری مبتلا به سکته ی مغزی منجر به فیبریلاسیون دهلیزی". مجله مدیریت بهداشت و درمان، 6 ،4 ، 1394، 69-80. magiran.com/p1526506
Jamshid Bahmei ; Nahid Hatam; Afshin Borhani Haghighi; Farnia Feiz; Reihane Sedghi; Khosro Keshavarz. "Evaluation of direct medical and non-medical costs of Unfractionated Heparin and Low Molecular Weight Heparin in Hospitalized Patients with Stroke due to Atrial Fibrillation", Journal of Health Management, 6, 4, 2016, 69-80. magiran.com/p1526506
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال