ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام محمدی، فرهاد شاهیده، افشین عبداللهی، (1394). تاثیر یافته های بزه دیده شناسی نخستین در جرائم مستوجب قصاص (با بررسی موردی آراء دادگاه ها)، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 11(2)، 3. magiran.com/p1526635
Shahram Mohammadi, Afshin Abdollahi, Farhad Shahideh, (2015). The Effects of the Findings of Primary Victimology in Crimes Resulting Death Penalty (With Case Study of the Court Rulings), , 11(2), 3. magiran.com/p1526635
شهرام محمدی، فرهاد شاهیده، افشین عبداللهی، تاثیر یافته های بزه دیده شناسی نخستین در جرائم مستوجب قصاص (با بررسی موردی آراء دادگاه ها). نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 1394؛ 11(2): 3. magiran.com/p1526635
Shahram Mohammadi, Afshin Abdollahi, Farhad Shahideh, The Effects of the Findings of Primary Victimology in Crimes Resulting Death Penalty (With Case Study of the Court Rulings), , 2015; 11(2): 3. magiran.com/p1526635
شهرام محمدی، فرهاد شاهیده، افشین عبداللهی، "تاثیر یافته های بزه دیده شناسی نخستین در جرائم مستوجب قصاص (با بررسی موردی آراء دادگاه ها)"، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 11، شماره 2 (1394): 3. magiran.com/p1526635
Shahram Mohammadi, Afshin Abdollahi, Farhad Shahideh, "The Effects of the Findings of Primary Victimology in Crimes Resulting Death Penalty (With Case Study of the Court Rulings)", 11, no.2 (2015): 3. magiran.com/p1526635
شهرام محمدی، فرهاد شاهیده، افشین عبداللهی، (1394). 'تاثیر یافته های بزه دیده شناسی نخستین در جرائم مستوجب قصاص (با بررسی موردی آراء دادگاه ها)'، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 11(2)، صص.3. magiran.com/p1526635
Shahram Mohammadi, Afshin Abdollahi, Farhad Shahideh, (2015). 'The Effects of the Findings of Primary Victimology in Crimes Resulting Death Penalty (With Case Study of the Court Rulings)', , 11(2), pp.3. magiran.com/p1526635
شهرام محمدی؛ فرهاد شاهیده؛ افشین عبداللهی. "تاثیر یافته های بزه دیده شناسی نخستین در جرائم مستوجب قصاص (با بررسی موردی آراء دادگاه ها)". نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 11 ،2 ، 1394، 3. magiran.com/p1526635
Shahram Mohammadi; Afshin Abdollahi; Farhad Shahideh. "The Effects of the Findings of Primary Victimology in Crimes Resulting Death Penalty (With Case Study of the Court Rulings)", , 11, 2, 2015, 3. magiran.com/p1526635
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال