ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید بهرامی احمدی، رضا آقاعباسی، (1394). بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 11(2)، 45. magiran.com/p1526637
Hamid Bahrami Ahmadi, Reza Aghaabasi, (2015). Studying the Basis for Civil Liability of Motorized Vehicles and Its Limits, with an Emphasis on Jurisprudence, , 11(2), 45. magiran.com/p1526637
حمید بهرامی احمدی، رضا آقاعباسی، بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی. نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 1394؛ 11(2): 45. magiran.com/p1526637
Hamid Bahrami Ahmadi, Reza Aghaabasi, Studying the Basis for Civil Liability of Motorized Vehicles and Its Limits, with an Emphasis on Jurisprudence, , 2015; 11(2): 45. magiran.com/p1526637
حمید بهرامی احمدی، رضا آقاعباسی، "بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی"، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 11، شماره 2 (1394): 45. magiran.com/p1526637
Hamid Bahrami Ahmadi, Reza Aghaabasi, "Studying the Basis for Civil Liability of Motorized Vehicles and Its Limits, with an Emphasis on Jurisprudence", 11, no.2 (2015): 45. magiran.com/p1526637
حمید بهرامی احمدی، رضا آقاعباسی، (1394). 'بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی'، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 11(2)، صص.45. magiran.com/p1526637
Hamid Bahrami Ahmadi, Reza Aghaabasi, (2015). 'Studying the Basis for Civil Liability of Motorized Vehicles and Its Limits, with an Emphasis on Jurisprudence', , 11(2), pp.45. magiran.com/p1526637
حمید بهرامی احمدی؛ رضا آقاعباسی. "بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی". نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 11 ،2 ، 1394، 45. magiran.com/p1526637
Hamid Bahrami Ahmadi; Reza Aghaabasi. "Studying the Basis for Civil Liability of Motorized Vehicles and Its Limits, with an Emphasis on Jurisprudence", , 11, 2, 2015, 45. magiran.com/p1526637
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال