ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساره باقری جوشقانی، رضوان منیری ، فرزانه فیروزه، مجتبی صحت، الهام قناعت قمصری، (1395). ظهور اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو، مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و متالوبتالاکتاماز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 93-1392، مجله فیض، 20(1)، 49-56. magiran.com/p1526797
Sareh Bagheri, Josheghani, Rezvan Moniri , Farzaneh Firoozeh, Mojtaba Sehhat, Elham Ghenaat Ghamsari, (2016). Emergence of multidrug resistant, extended-spectrum β-lactamase and metallo-β-lactamase strain of Acinetobacter baumannii in ICU ward of Kashan Beheshti Hospital during 2013-14, Feyz, 20(1), 49-56. magiran.com/p1526797
ساره باقری جوشقانی، رضوان منیری ، فرزانه فیروزه، مجتبی صحت، الهام قناعت قمصری، ظهور اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو، مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و متالوبتالاکتاماز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 93-1392. مجله فیض، 1395؛ 20(1): 49-56. magiran.com/p1526797
Sareh Bagheri, Josheghani, Rezvan Moniri , Farzaneh Firoozeh, Mojtaba Sehhat, Elham Ghenaat Ghamsari, Emergence of multidrug resistant, extended-spectrum β-lactamase and metallo-β-lactamase strain of Acinetobacter baumannii in ICU ward of Kashan Beheshti Hospital during 2013-14, Feyz, 2016; 20(1): 49-56. magiran.com/p1526797
ساره باقری جوشقانی، رضوان منیری ، فرزانه فیروزه، مجتبی صحت، الهام قناعت قمصری، "ظهور اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو، مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و متالوبتالاکتاماز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 93-1392"، مجله فیض 20، شماره 1 (1395): 49-56. magiran.com/p1526797
Sareh Bagheri, Josheghani, Rezvan Moniri , Farzaneh Firoozeh, Mojtaba Sehhat, Elham Ghenaat Ghamsari, "Emergence of multidrug resistant, extended-spectrum β-lactamase and metallo-β-lactamase strain of Acinetobacter baumannii in ICU ward of Kashan Beheshti Hospital during 2013-14", Feyz 20, no.1 (2016): 49-56. magiran.com/p1526797
ساره باقری جوشقانی، رضوان منیری ، فرزانه فیروزه، مجتبی صحت، الهام قناعت قمصری، (1395). 'ظهور اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو، مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و متالوبتالاکتاماز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 93-1392'، مجله فیض، 20(1)، صص.49-56. magiran.com/p1526797
Sareh Bagheri, Josheghani, Rezvan Moniri , Farzaneh Firoozeh, Mojtaba Sehhat, Elham Ghenaat Ghamsari, (2016). 'Emergence of multidrug resistant, extended-spectrum β-lactamase and metallo-β-lactamase strain of Acinetobacter baumannii in ICU ward of Kashan Beheshti Hospital during 2013-14', Feyz, 20(1), pp.49-56. magiran.com/p1526797
ساره باقری جوشقانی؛ رضوان منیری ؛ فرزانه فیروزه؛ مجتبی صحت؛ الهام قناعت قمصری. "ظهور اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو، مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و متالوبتالاکتاماز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 93-1392". مجله فیض، 20 ،1 ، 1395، 49-56. magiran.com/p1526797
Sareh Bagheri; Josheghani; Rezvan Moniri ; Farzaneh Firoozeh; Mojtaba Sehhat; Elham Ghenaat Ghamsari. "Emergence of multidrug resistant, extended-spectrum β-lactamase and metallo-β-lactamase strain of Acinetobacter baumannii in ICU ward of Kashan Beheshti Hospital during 2013-14", Feyz, 20, 1, 2016, 49-56. magiran.com/p1526797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال