ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هوشنگ نایبی، بهنام لطفی خاچکی، (1394). تاثیر روابط و پیوندهای خویشاوندی بر میزان آسیب های اجتماعی در استان های کشور، نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 6(1)، 1-26. magiran.com/p1526862
Hooshang Nayebi , Behnam Lotfi Khachaki, (2015). The Influence of Family Relationships on the Level of Social Deviances in a Society, lranian Journal of Social Problems, 6(1), 1-26. magiran.com/p1526862
هوشنگ نایبی، بهنام لطفی خاچکی، تاثیر روابط و پیوندهای خویشاوندی بر میزان آسیب های اجتماعی در استان های کشور. نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1394؛ 6(1): 1-26. magiran.com/p1526862
Hooshang Nayebi , Behnam Lotfi Khachaki, The Influence of Family Relationships on the Level of Social Deviances in a Society, lranian Journal of Social Problems, 2015; 6(1): 1-26. magiran.com/p1526862
هوشنگ نایبی، بهنام لطفی خاچکی، "تاثیر روابط و پیوندهای خویشاوندی بر میزان آسیب های اجتماعی در استان های کشور"، نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران 6، شماره 1 (1394): 1-26. magiran.com/p1526862
Hooshang Nayebi , Behnam Lotfi Khachaki, "The Influence of Family Relationships on the Level of Social Deviances in a Society", lranian Journal of Social Problems 6, no.1 (2015): 1-26. magiran.com/p1526862
هوشنگ نایبی، بهنام لطفی خاچکی، (1394). 'تاثیر روابط و پیوندهای خویشاوندی بر میزان آسیب های اجتماعی در استان های کشور'، نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 6(1)، صص.1-26. magiran.com/p1526862
Hooshang Nayebi , Behnam Lotfi Khachaki, (2015). 'The Influence of Family Relationships on the Level of Social Deviances in a Society', lranian Journal of Social Problems, 6(1), pp.1-26. magiran.com/p1526862
هوشنگ نایبی؛ بهنام لطفی خاچکی. "تاثیر روابط و پیوندهای خویشاوندی بر میزان آسیب های اجتماعی در استان های کشور". نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 6 ،1 ، 1394، 1-26. magiran.com/p1526862
Hooshang Nayebi ; Behnam Lotfi Khachaki. "The Influence of Family Relationships on the Level of Social Deviances in a Society", lranian Journal of Social Problems, 6, 1, 2015, 1-26. magiran.com/p1526862
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال