ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب مشهور، محمد باقری، (1394). نقش ساختارهای فضایی دوقطبی در ارتقاء تعامل پذیری و حس مکان (مورد پژوهی در مجموعه های آئینی و شهری)، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 8(15)، 105. magiran.com/p1527341
Zeinab Mashhoor, Mohammad Bagheri, (2016). The Role of Dipole Space Structures in the Upgrade of Civic Communicability and the Sense of Place, Case Study: Ritual and Civic Collections, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 8(15), 105. magiran.com/p1527341
زینب مشهور، محمد باقری، نقش ساختارهای فضایی دوقطبی در ارتقاء تعامل پذیری و حس مکان (مورد پژوهی در مجموعه های آئینی و شهری). نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 1394؛ 8(15): 105. magiran.com/p1527341
Zeinab Mashhoor, Mohammad Bagheri, The Role of Dipole Space Structures in the Upgrade of Civic Communicability and the Sense of Place, Case Study: Ritual and Civic Collections, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 2016; 8(15): 105. magiran.com/p1527341
زینب مشهور، محمد باقری، "نقش ساختارهای فضایی دوقطبی در ارتقاء تعامل پذیری و حس مکان (مورد پژوهی در مجموعه های آئینی و شهری)"، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 8، شماره 15 (1394): 105. magiran.com/p1527341
Zeinab Mashhoor, Mohammad Bagheri, "The Role of Dipole Space Structures in the Upgrade of Civic Communicability and the Sense of Place, Case Study: Ritual and Civic Collections", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning 8, no.15 (2016): 105. magiran.com/p1527341
زینب مشهور، محمد باقری، (1394). 'نقش ساختارهای فضایی دوقطبی در ارتقاء تعامل پذیری و حس مکان (مورد پژوهی در مجموعه های آئینی و شهری)'، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 8(15)، صص.105. magiran.com/p1527341
Zeinab Mashhoor, Mohammad Bagheri, (2016). 'The Role of Dipole Space Structures in the Upgrade of Civic Communicability and the Sense of Place, Case Study: Ritual and Civic Collections', Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 8(15), pp.105. magiran.com/p1527341
زینب مشهور؛ محمد باقری. "نقش ساختارهای فضایی دوقطبی در ارتقاء تعامل پذیری و حس مکان (مورد پژوهی در مجموعه های آئینی و شهری)". نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 8 ،15 ، 1394، 105. magiran.com/p1527341
Zeinab Mashhoor; Mohammad Bagheri. "The Role of Dipole Space Structures in the Upgrade of Civic Communicability and the Sense of Place, Case Study: Ritual and Civic Collections", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 8, 15, 2016, 105. magiran.com/p1527341
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال