ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا اکبرزاده توتونچی، سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، (1395). ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیل های وابسته به رویداد مغزی، مجله مهندسی برق، 46(1)، 13-24. magiran.com/p1528365
Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi, Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibi Sistani, (2016). Evaluation of Visual Selective Attention by Event Related Potential Analysis in Brain Activity, Journal of Electrical Engineering, 46(1), 13-24. magiran.com/p1528365
محمدرضا اکبرزاده توتونچی، سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیل های وابسته به رویداد مغزی. مجله مهندسی برق، 1395؛ 46(1): 13-24. magiran.com/p1528365
Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi, Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibi Sistani, Evaluation of Visual Selective Attention by Event Related Potential Analysis in Brain Activity, Journal of Electrical Engineering, 2016; 46(1): 13-24. magiran.com/p1528365
محمدرضا اکبرزاده توتونچی، سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، "ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیل های وابسته به رویداد مغزی"، مجله مهندسی برق 46، شماره 1 (1395): 13-24. magiran.com/p1528365
Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi, Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibi Sistani, "Evaluation of Visual Selective Attention by Event Related Potential Analysis in Brain Activity", Journal of Electrical Engineering 46, no.1 (2016): 13-24. magiran.com/p1528365
محمدرضا اکبرزاده توتونچی، سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، (1395). 'ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیل های وابسته به رویداد مغزی'، مجله مهندسی برق، 46(1)، صص.13-24. magiran.com/p1528365
Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi, Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibi Sistani, (2016). 'Evaluation of Visual Selective Attention by Event Related Potential Analysis in Brain Activity', Journal of Electrical Engineering, 46(1), pp.13-24. magiran.com/p1528365
محمدرضا اکبرزاده توتونچی؛ سیدعابد حسینی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی. "ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیل های وابسته به رویداد مغزی". مجله مهندسی برق، 46 ،1 ، 1395، 13-24. magiran.com/p1528365
Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi; Seyyed Abed Hosseini; Mohammad Bagher Naghibi Sistani. "Evaluation of Visual Selective Attention by Event Related Potential Analysis in Brain Activity", Journal of Electrical Engineering, 46, 1, 2016, 13-24. magiran.com/p1528365
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال