ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم کولیایی، عادل آذر، محمدرضا امینی، علی رجب زاده قطری، (1395). طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تامین با حلقه بسته، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 20(1)، 1. magiran.com/p1528381
Maryam Kolyaei, Adel Azar, Mohammadreza Amini, Ali Rajabzadeh Gatari, (2016). Design of integrated mathematical model for closed-loop supply chain, Management Research in Iran, 20(1), 1. magiran.com/p1528381
مریم کولیایی، عادل آذر، محمدرضا امینی، علی رجب زاده قطری، طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تامین با حلقه بسته. فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 1395؛ 20(1): 1. magiran.com/p1528381
Maryam Kolyaei, Adel Azar, Mohammadreza Amini, Ali Rajabzadeh Gatari, Design of integrated mathematical model for closed-loop supply chain, Management Research in Iran, 2016; 20(1): 1. magiran.com/p1528381
مریم کولیایی، عادل آذر، محمدرضا امینی، علی رجب زاده قطری، "طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تامین با حلقه بسته"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 20، شماره 1 (1395): 1. magiran.com/p1528381
Maryam Kolyaei, Adel Azar, Mohammadreza Amini, Ali Rajabzadeh Gatari, "Design of integrated mathematical model for closed-loop supply chain", Management Research in Iran 20, no.1 (2016): 1. magiran.com/p1528381
مریم کولیایی، عادل آذر، محمدرضا امینی، علی رجب زاده قطری، (1395). 'طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تامین با حلقه بسته'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 20(1)، صص.1. magiran.com/p1528381
Maryam Kolyaei, Adel Azar, Mohammadreza Amini, Ali Rajabzadeh Gatari, (2016). 'Design of integrated mathematical model for closed-loop supply chain', Management Research in Iran, 20(1), pp.1. magiran.com/p1528381
مریم کولیایی؛ عادل آذر؛ محمدرضا امینی؛ علی رجب زاده قطری. "طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تامین با حلقه بسته". فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 20 ،1 ، 1395، 1. magiran.com/p1528381
Maryam Kolyaei; Adel Azar; Mohammadreza Amini; Ali Rajabzadeh Gatari. "Design of integrated mathematical model for closed-loop supply chain", Management Research in Iran, 20, 1, 2016, 1. magiran.com/p1528381
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال