ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید ابراهیمی ، یوسف مهدی پور، مژده دراهکی، (1394). بهبود تعامل پذیری و یکپارچگی سیستم های اطلاعات سلامت با IHE، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، 266-267. magiran.com/p1530207
Saeid Ebrahimi , Yousef Mehdipour, Mojdeh Derahaki, (2016). Improvement Interoperability and Integrity of Health Information Systems with the IHE, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), 266-267. magiran.com/p1530207
سعید ابراهیمی ، یوسف مهدی پور، مژده دراهکی، بهبود تعامل پذیری و یکپارچگی سیستم های اطلاعات سلامت با IHE. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1394؛ 2(4): 266-267. magiran.com/p1530207
Saeid Ebrahimi , Yousef Mehdipour, Mojdeh Derahaki, Improvement Interoperability and Integrity of Health Information Systems with the IHE, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2016; 2(4): 266-267. magiran.com/p1530207
سعید ابراهیمی ، یوسف مهدی پور، مژده دراهکی، "بهبود تعامل پذیری و یکپارچگی سیستم های اطلاعات سلامت با IHE"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 2، شماره 4 (1394): 266-267. magiran.com/p1530207
Saeid Ebrahimi , Yousef Mehdipour, Mojdeh Derahaki, "Improvement Interoperability and Integrity of Health Information Systems with the IHE", Journal of Health and Biomedical Informatics 2, no.4 (2016): 266-267. magiran.com/p1530207
سعید ابراهیمی ، یوسف مهدی پور، مژده دراهکی، (1394). 'بهبود تعامل پذیری و یکپارچگی سیستم های اطلاعات سلامت با IHE'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، صص.266-267. magiran.com/p1530207
Saeid Ebrahimi , Yousef Mehdipour, Mojdeh Derahaki, (2016). 'Improvement Interoperability and Integrity of Health Information Systems with the IHE', Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), pp.266-267. magiran.com/p1530207
سعید ابراهیمی ؛ یوسف مهدی پور؛ مژده دراهکی. "بهبود تعامل پذیری و یکپارچگی سیستم های اطلاعات سلامت با IHE". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2 ،4 ، 1394، 266-267. magiran.com/p1530207
Saeid Ebrahimi ; Yousef Mehdipour; Mojdeh Derahaki. "Improvement Interoperability and Integrity of Health Information Systems with the IHE", Journal of Health and Biomedical Informatics, 2, 4, 2016, 266-267. magiran.com/p1530207
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال