ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز صمدبیک، سعید ابراهیمی، مجتبی کفاشی، علی گراوند ، شهرام قنبری، (1394). Tele E.C.G: کاربردها، زیرساخت ها و ضرورت استفاده، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، 257-265. magiran.com/p1530208
Mahnaz Samadbeik, Saeid Ebrahimi, Mojtaba Kafashi, Ali Garavand , Shahram Ghanbari, (2016). Tele ECG; Applications, Infrastructures and Necessity of Using it, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), 257-265. magiran.com/p1530208
مهناز صمدبیک، سعید ابراهیمی، مجتبی کفاشی، علی گراوند ، شهرام قنبری، Tele E.C.G: کاربردها، زیرساخت ها و ضرورت استفاده. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1394؛ 2(4): 257-265. magiran.com/p1530208
Mahnaz Samadbeik, Saeid Ebrahimi, Mojtaba Kafashi, Ali Garavand , Shahram Ghanbari, Tele ECG; Applications, Infrastructures and Necessity of Using it, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2016; 2(4): 257-265. magiran.com/p1530208
مهناز صمدبیک، سعید ابراهیمی، مجتبی کفاشی، علی گراوند ، شهرام قنبری، "Tele E.C.G: کاربردها، زیرساخت ها و ضرورت استفاده"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 2، شماره 4 (1394): 257-265. magiran.com/p1530208
Mahnaz Samadbeik, Saeid Ebrahimi, Mojtaba Kafashi, Ali Garavand , Shahram Ghanbari, "Tele ECG; Applications, Infrastructures and Necessity of Using it", Journal of Health and Biomedical Informatics 2, no.4 (2016): 257-265. magiran.com/p1530208
مهناز صمدبیک، سعید ابراهیمی، مجتبی کفاشی، علی گراوند ، شهرام قنبری، (1394). 'Tele E.C.G: کاربردها، زیرساخت ها و ضرورت استفاده'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، صص.257-265. magiran.com/p1530208
Mahnaz Samadbeik, Saeid Ebrahimi, Mojtaba Kafashi, Ali Garavand , Shahram Ghanbari, (2016). 'Tele ECG; Applications, Infrastructures and Necessity of Using it', Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), pp.257-265. magiran.com/p1530208
مهناز صمدبیک؛ سعید ابراهیمی؛ مجتبی کفاشی؛ علی گراوند ؛ شهرام قنبری. "Tele E.C.G: کاربردها، زیرساخت ها و ضرورت استفاده". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2 ،4 ، 1394، 257-265. magiran.com/p1530208
Mahnaz Samadbeik; Saeid Ebrahimi; Mojtaba Kafashi; Ali Garavand ; Shahram Ghanbari. "Tele ECG; Applications, Infrastructures and Necessity of Using it", Journal of Health and Biomedical Informatics, 2, 4, 2016, 257-265. magiran.com/p1530208
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال