ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف مهدی پور، سعید ابراهیمی ، سپیده سیدآبادی، عزت الله فرهادی، (1394). بررسی نگرش کارکنان آزمایشگاه های پاتولوژی در خصوص به کارگیری فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، 240-247. magiran.com/p1530210
Yousef Mehdipour, Saeid Ebrahimi , Sepideh Seyedabadi, Ezzatolah Farhadi, (2016). Investigate the Attitude of Pathology laboratory Staff toward Using Radio Frequency Identification Technology, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), 240-247. magiran.com/p1530210
یوسف مهدی پور، سعید ابراهیمی ، سپیده سیدآبادی، عزت الله فرهادی، بررسی نگرش کارکنان آزمایشگاه های پاتولوژی در خصوص به کارگیری فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1394؛ 2(4): 240-247. magiran.com/p1530210
Yousef Mehdipour, Saeid Ebrahimi , Sepideh Seyedabadi, Ezzatolah Farhadi, Investigate the Attitude of Pathology laboratory Staff toward Using Radio Frequency Identification Technology, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2016; 2(4): 240-247. magiran.com/p1530210
یوسف مهدی پور، سعید ابراهیمی ، سپیده سیدآبادی، عزت الله فرهادی، "بررسی نگرش کارکنان آزمایشگاه های پاتولوژی در خصوص به کارگیری فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 2، شماره 4 (1394): 240-247. magiran.com/p1530210
Yousef Mehdipour, Saeid Ebrahimi , Sepideh Seyedabadi, Ezzatolah Farhadi, "Investigate the Attitude of Pathology laboratory Staff toward Using Radio Frequency Identification Technology", Journal of Health and Biomedical Informatics 2, no.4 (2016): 240-247. magiran.com/p1530210
یوسف مهدی پور، سعید ابراهیمی ، سپیده سیدآبادی، عزت الله فرهادی، (1394). 'بررسی نگرش کارکنان آزمایشگاه های پاتولوژی در خصوص به کارگیری فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، صص.240-247. magiran.com/p1530210
Yousef Mehdipour, Saeid Ebrahimi , Sepideh Seyedabadi, Ezzatolah Farhadi, (2016). 'Investigate the Attitude of Pathology laboratory Staff toward Using Radio Frequency Identification Technology', Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), pp.240-247. magiran.com/p1530210
یوسف مهدی پور؛ سعید ابراهیمی ؛ سپیده سیدآبادی؛ عزت الله فرهادی. "بررسی نگرش کارکنان آزمایشگاه های پاتولوژی در خصوص به کارگیری فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2 ،4 ، 1394، 240-247. magiran.com/p1530210
Yousef Mehdipour; Saeid Ebrahimi ; Sepideh Seyedabadi; Ezzatolah Farhadi. "Investigate the Attitude of Pathology laboratory Staff toward Using Radio Frequency Identification Technology", Journal of Health and Biomedical Informatics, 2, 4, 2016, 240-247. magiran.com/p1530210
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال