ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان رضایی هاچه سو، طاها صمدسلطانی، کیوان میرنیا، (1394). طراحی سامانه مدارک پزشکی الکترونیک نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، 229-239. magiran.com/p1530211
Peyman Rezaei, Hachesu, Taha Samad, Soltani, Keyvan Mirnia, (2016). Designing an Electronic Medical Record System of Infants in Hospitals of Tabriz University of Medical Sciences, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), 229-239. magiran.com/p1530211
پیمان رضایی هاچه سو، طاها صمدسلطانی، کیوان میرنیا، طراحی سامانه مدارک پزشکی الکترونیک نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1394؛ 2(4): 229-239. magiran.com/p1530211
Peyman Rezaei, Hachesu, Taha Samad, Soltani, Keyvan Mirnia, Designing an Electronic Medical Record System of Infants in Hospitals of Tabriz University of Medical Sciences, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2016; 2(4): 229-239. magiran.com/p1530211
پیمان رضایی هاچه سو، طاها صمدسلطانی، کیوان میرنیا، "طراحی سامانه مدارک پزشکی الکترونیک نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 2، شماره 4 (1394): 229-239. magiran.com/p1530211
Peyman Rezaei, Hachesu, Taha Samad, Soltani, Keyvan Mirnia, "Designing an Electronic Medical Record System of Infants in Hospitals of Tabriz University of Medical Sciences", Journal of Health and Biomedical Informatics 2, no.4 (2016): 229-239. magiran.com/p1530211
پیمان رضایی هاچه سو، طاها صمدسلطانی، کیوان میرنیا، (1394). 'طراحی سامانه مدارک پزشکی الکترونیک نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، صص.229-239. magiran.com/p1530211
Peyman Rezaei, Hachesu, Taha Samad, Soltani, Keyvan Mirnia, (2016). 'Designing an Electronic Medical Record System of Infants in Hospitals of Tabriz University of Medical Sciences', Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), pp.229-239. magiran.com/p1530211
پیمان رضایی هاچه سو؛ طاها صمدسلطانی؛ کیوان میرنیا. "طراحی سامانه مدارک پزشکی الکترونیک نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2 ،4 ، 1394، 229-239. magiran.com/p1530211
Peyman Rezaei; Hachesu; Taha Samad; Soltani; Keyvan Mirnia. "Designing an Electronic Medical Record System of Infants in Hospitals of Tabriz University of Medical Sciences", Journal of Health and Biomedical Informatics, 2, 4, 2016, 229-239. magiran.com/p1530211
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال