ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیوند باستانی، علی گراوند، شهاب الدین ابهری، (1394). ارزیابی سیستم نوبت دهی اینترنتی در وب سایت های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، 219-228. magiran.com/p1530212
Peivand Bastani, Ali Garavand, Shahabeddin Abhari, (2016). Evaluation of Internet booking system in Websites of Health Centers Affiliated with Medical Universities in Iran, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), 219-228. magiran.com/p1530212
پیوند باستانی، علی گراوند، شهاب الدین ابهری، ارزیابی سیستم نوبت دهی اینترنتی در وب سایت های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1394؛ 2(4): 219-228. magiran.com/p1530212
Peivand Bastani, Ali Garavand, Shahabeddin Abhari, Evaluation of Internet booking system in Websites of Health Centers Affiliated with Medical Universities in Iran, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2016; 2(4): 219-228. magiran.com/p1530212
پیوند باستانی، علی گراوند، شهاب الدین ابهری، "ارزیابی سیستم نوبت دهی اینترنتی در وب سایت های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 2، شماره 4 (1394): 219-228. magiran.com/p1530212
Peivand Bastani, Ali Garavand, Shahabeddin Abhari, "Evaluation of Internet booking system in Websites of Health Centers Affiliated with Medical Universities in Iran", Journal of Health and Biomedical Informatics 2, no.4 (2016): 219-228. magiran.com/p1530212
پیوند باستانی، علی گراوند، شهاب الدین ابهری، (1394). 'ارزیابی سیستم نوبت دهی اینترنتی در وب سایت های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، صص.219-228. magiran.com/p1530212
Peivand Bastani, Ali Garavand, Shahabeddin Abhari, (2016). 'Evaluation of Internet booking system in Websites of Health Centers Affiliated with Medical Universities in Iran', Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), pp.219-228. magiran.com/p1530212
پیوند باستانی؛ علی گراوند؛ شهاب الدین ابهری. "ارزیابی سیستم نوبت دهی اینترنتی در وب سایت های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2 ،4 ، 1394، 219-228. magiran.com/p1530212
Peivand Bastani; Ali Garavand; Shahabeddin Abhari. "Evaluation of Internet booking system in Websites of Health Centers Affiliated with Medical Universities in Iran", Journal of Health and Biomedical Informatics, 2, 4, 2016, 219-228. magiran.com/p1530212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال